Usnesení RMČ

Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
19.6 29.06.2011 k finančnímu příspěvku pro CSZS, Bendova 5, Praha - Řepy – smlouva S 320/2011/OSV mezi MČ Praha 6 a MČ Praha 17
19.5 29.06.2011 k finančnímu daru firmy Stavební údržba Jaroš & Slávik, s. r. o., Jaselská, 160 00 Praha 6, Městské části Praha 17
19.4 29.06.2011 k finančnímu daru firmy PAWAPkus, pí Marie Palečková, Vondroušova, 163 00 Praha 6, Městské části Praha 17
19.3 29.06.2011 k finančnímu daru firmy Z + Z ELEKTRO, p. Jiří Zmatlík, Šimůnkova, 182 00 Praha 8, Městské části Praha 17
19.2 29.06.2011 k daru Městské části Praha 17 ve formě 3 dárkových poukázek na odběr zboží v celkové částce 10 000, - Kč od firmy Otakar Chládek – Sadovnický a zahradnický servis Praha 6, se sídlem Ruzyňská 8/209, 161 00 Praha 6
19.1 29.06.2011 ke smlouvě o provedení uměleckého vystoupení – adventní koncert dne 11. 12. 2011
18.1 16.06.2011 k VZ - Tržní oceňování bytů ve vlastnictví MČ Praha 17
17.70 13.06.2011 k provedení interní kontroly v BBD Vondroušova
17.69 13.06.2011 k účelové dotaci pro rok 2011 určená pro poskytovatele soc. služeb na území MČ Praha 17 – V. program
17.68 13.06.2011 ke geofyzikálnímu průzkumu pro akci „Rekonstrukce fotbalového hřiště na pozemku č. parc, 50/6 a 49 k. ú. Řepy“
17.67 13.06.2011 k souhlasnému stanovisku, smlouvě o provedení stavby, pronájmu části pozemků parc. č. 1234/40 až 1234/42 a 1234/45 v k. ú. Řepy
17.66 13.06.2011 k umístění reklamního zařízení na čp. 439 v ul. Ke Kulturnímu domu (Bikrosclub Řepy)
17.64 13.06.2011 k rekonstrukci fotbalového hřiště na pozemku č. parc. 50/6, 49 k. ú. Řepy
17.63 13.06.2011 k informaci o celoměstsky významných změnách I + II ÚP SÚ HMP, které byly projednány při společném jednání dne 24. 5. 2011
17.62 13.06.2011 k vyjádření k posudku dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve věci „Paralelní RWY 06R/24L, letiště Praha – Ruzyně“
17.61 13.06.2011 k finančnímu daru věnovaný firmou FRAMISTAV – Stavební a obchodní společnost, s. r. o. Městské části Praha 17 na financování výdajů v souvislosti s pořádáním akce Babí léto dne 10. 9. 2011
17.60 13.06.2011 ke koncepci umístění laviček v Řepích
17.58 13.06.2011 ke zrušení veřejné zakázky malého rozsahu „Personální, procesní a organizační audit Obchodní společnosti OPTIMIS, spol. s r. o.“
17.57 13.06.2011 k programu jednání ZMČ dne 22. 6. 2011
17.56 13.06.2011 ke změnám rozpočtu k 30. 6. 2011
17.55 13.06.2011 k Fondu obnovy majetku městské části Praha 17
17.54 13.06.2011 k Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 17. 1. 2007 na pronájem nebytových prostor Sokolovny, ul. Na Chobotě čp. 125, Praha 6 - Řepy
17.53 13.06.2011 k přenosu kompetencí řešení bytové problematiky ze ZMČ na RMČ po dobu letních prázdnin
17.52 13.06.2011 k ukončení prodeje bytového panelového domu – IV. etapy v ul. Španielova 1277 - 1283 vč. zastavěných pozemků v k. ú. Řepy
17.51 13.06.2011 k ukončení prodeje bytového panelového domu – VI. etapy v ul. Galandova 1239 - 1242 vč. zastavěných pozemků v k. ú. Řepy
17.50 13.06.2011 k ukončení prodeje bytového panelového domu – V. etapy v ul. Galandova 1235 - 1238 vč. zastavěných pozemků v k. ú. Řepy
17.49 13.06.2011 k ukončení prodeje bytového panelového domu – V. etapy v ul. Galandova 1232 - 1234 vč. zastavěných pozemků v k. ú. Řepy
17.48 13.06.2011 k ukončení prodeje bytového panelového domu – IV. etapy v ul. Vondroušova 1212 - 1218 vč. zastavěných pozemků v k. ú. Řepy
17.47 13.06.2011 k ukončení prodeje bytového panelového domu – VI. etapy v ul. Vondroušova 1170 - 1174 vč. zastavěných pozemků v k. ú. Řepy
17.46 13.06.2011 k ukončení prodeje bytového panelového domu – VI. etapy v ul. Socháňova 1129 - 1131 vč. zastavěných pozemků v k. ú. Řepy
17.45 13.06.2011 k ukončení prodeje bytového panelového domu – IV. etapy v ul. Nevanova 1076 - 1079 vč. zastavěných pozemků v k. ú. Řepy
17.44 13.06.2011 k ukončení prodeje bytového panelového domu – IV. etapy v ul. Nevanova 1053 - 1055 vč. zastavěných pozemků v k. ú. Řepy
17.43 13.06.2011 k ukončení prodeje bytového panelového domu – VI. etapy v ul. Laudova 1015 - 1017 vč. zastavěných pozemků v k. ú. Řepy
17.42 13.06.2011 k žádosti pana XY, Makovského 1224 o úhradu finančních nákladů spojených s přestěhováním do náhradního bytu
17.41 13.06.2011 k žádosti pana XY, Bendova 1121 o prodloužení nájemní smlouvy ke služebnímu bytu
17.40 13.06.2011 k výběrovému řízení na pronájem obecního bytu o vel. 2+kk ve 2. podlaží domu čp. 1099 v Žufanově ulici
17.39 13.06.2011 k volnému bytu o vel. 1+kk s přísl. v 7. podlaží domu čp. 1165 ve Vondroušově ul., Praha 6 – Řepy
17.38 13.06.2011 k žádosti pana XY o změnu v nájemní smlouvě k bytu o vel. 3+1/L, Galandova čp. 1240, Praha 6 – Řepy a souhlas s prodejem bytové jednotky č. 1240/XY
17.37 13.06.2011 k žádosti paní XY o změnu v nájemní smlouvě k bytu o vel. 2+k.k., Makovského čp. 1225, Praha 6 – Řepy
17.36 13.06.2011 k žádosti pana XY o změnu v nájemní smlouvě k bytu o vel. 2+k.k., Jiránkova čp. 1135, Praha 6 – Řepy
17.34 13.06.2011 k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. č. 1232/XY pro prodej BJ bytového domu Galandova čp. 1232 až 1234
17.32 13.06.2011 k I. kolu výběrového řízení na prodej bytové jednotky č. 1271/XY do osobního vlastnictví za nejvyšší nabídku
17.31 13.06.2011 k I. kolu výběrového řízení na prodej bytové jednotky č. 1243/XY do osobního vlastnictví za nejvyšší nabídku
17.30 13.06.2011 k I. kolu výběrového řízení na prodej bytové jednotky č. 1153/XY do osobního vlastnictví za nejvyšší nabídku
17.29 13.06.2011 k nabídkovému řízení na pronájem startovacího bytu
17.28 13.06.2011 k přidělení bytu o vel. 1+1/L v 9. podlaží domu čp. 1143 v Makovského ulici a bytu o vel. 2+kk ve 4. podlaží domu čp. 1137 v Jiránkově ulici jako náhradních za byt o vel. 2+1 v domě čp. 252 v Čistovické ulici
17.27 13.06.2011 ke jmenování komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek veřejné zakázky na vypracování „Tržní oceňování bytů ve vlastnictví MČ Praha 17“ pro prodej VII. etapy ul. Makovského 1222 - 1227 a Makovského 1140 - 1145
17.26 13.06.2011 k novelizaci Zásad prodeje bytových jednotek v panelových domech z majetku svěřeného do správy MČ Praha 17 a návrh Prováděcího předpisu k Zásadám prodeje jednotek
17.25 13.06.2011 k žádosti o souhlas k uzavření smlouvy o podnájmu dvou místností v budově Socháňova čp. 1221, Praha 6 – Řepy mezi Centrem sociálně zdravotních služeb – nájemcem nebytových prostor a občanským sdružením pro práci s mládeží „Naše Řepy,“ se sídlem Vondroušova 1199, Praha 6 – Řepy
17.24 13.06.2011 k žádosti pana XY, nájemce NP ordinace v Žufanově ul. čp. 1113, Praha 6 – Řepy o provedení změny nájemce z fyzické osoby na právnickou
Tisk Export článku do PDF