Usnesení RMČ

Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
17.43 13.06.2011 k ukončení prodeje bytového panelového domu – VI. etapy v ul. Laudova 1015 - 1017 vč. zastavěných pozemků v k. ú. Řepy
17.42 13.06.2011 k žádosti pana XY, Makovského 1224 o úhradu finančních nákladů spojených s přestěhováním do náhradního bytu
17.41 13.06.2011 k žádosti pana XY, Bendova 1121 o prodloužení nájemní smlouvy ke služebnímu bytu
17.40 13.06.2011 k výběrovému řízení na pronájem obecního bytu o vel. 2+kk ve 2. podlaží domu čp. 1099 v Žufanově ulici
17.39 13.06.2011 k volnému bytu o vel. 1+kk s přísl. v 7. podlaží domu čp. 1165 ve Vondroušově ul., Praha 6 – Řepy
17.38 13.06.2011 k žádosti pana XY o změnu v nájemní smlouvě k bytu o vel. 3+1/L, Galandova čp. 1240, Praha 6 – Řepy a souhlas s prodejem bytové jednotky č. 1240/XY
17.37 13.06.2011 k žádosti paní XY o změnu v nájemní smlouvě k bytu o vel. 2+k.k., Makovského čp. 1225, Praha 6 – Řepy
17.36 13.06.2011 k žádosti pana XY o změnu v nájemní smlouvě k bytu o vel. 2+k.k., Jiránkova čp. 1135, Praha 6 – Řepy
17.34 13.06.2011 k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. č. 1232/XY pro prodej BJ bytového domu Galandova čp. 1232 až 1234
17.32 13.06.2011 k I. kolu výběrového řízení na prodej bytové jednotky č. 1271/XY do osobního vlastnictví za nejvyšší nabídku
17.31 13.06.2011 k I. kolu výběrového řízení na prodej bytové jednotky č. 1243/XY do osobního vlastnictví za nejvyšší nabídku
17.30 13.06.2011 k I. kolu výběrového řízení na prodej bytové jednotky č. 1153/XY do osobního vlastnictví za nejvyšší nabídku
17.29 13.06.2011 k nabídkovému řízení na pronájem startovacího bytu
17.28 13.06.2011 k přidělení bytu o vel. 1+1/L v 9. podlaží domu čp. 1143 v Makovského ulici a bytu o vel. 2+kk ve 4. podlaží domu čp. 1137 v Jiránkově ulici jako náhradních za byt o vel. 2+1 v domě čp. 252 v Čistovické ulici
17.27 13.06.2011 ke jmenování komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek veřejné zakázky na vypracování „Tržní oceňování bytů ve vlastnictví MČ Praha 17“ pro prodej VII. etapy ul. Makovského 1222 - 1227 a Makovského 1140 - 1145
17.26 13.06.2011 k novelizaci Zásad prodeje bytových jednotek v panelových domech z majetku svěřeného do správy MČ Praha 17 a návrh Prováděcího předpisu k Zásadám prodeje jednotek
17.25 13.06.2011 k žádosti o souhlas k uzavření smlouvy o podnájmu dvou místností v budově Socháňova čp. 1221, Praha 6 – Řepy mezi Centrem sociálně zdravotních služeb – nájemcem nebytových prostor a občanským sdružením pro práci s mládeží „Naše Řepy,“ se sídlem Vondroušova 1199, Praha 6 – Řepy
17.24 13.06.2011 k žádosti pana XY, nájemce NP ordinace v Žufanově ul. čp. 1113, Praha 6 – Řepy o provedení změny nájemce z fyzické osoby na právnickou
17.23 13.06.2011 k výběrovému řízení na pronájem nebytového prostoru v přízemí čp. 1220, KD Průhon v ul. Socháňova Praha 6 - Řepy
17.22 13.06.2011 k přeložce kabelového vedení VN 22 kV a NN 1 kV na pozemcích parc. č. 1349/1, 1349/2 a 1350 v k. ú. Řepy
17.21 13.06.2011 ke kabelům veřejného osvětlení na pozemcích parc. č. 1378/6, 1378/17 v k. ú. Řepy
17.20 13.06.2011 k vybudování vjezdu na zahradu přes část pozemku parc. č. 1447/2 o výměře 42 m2, v k. ú. Řepy, pozemek je ve správě MČ Praha 17
17.19 13.06.2011 k úplatnému převodu pozemku parc. č. 1142/1 v k. ú Řepy o výměře 33 m2
17.18 13.06.2011 k veřejné zakázce na stavební práce „Výměna oken MŠ Španielova 1316, Praha 6 – Řepy“
17.17 13.06.2011 k Dodatku č. 2 – Zpevněná plocha u Sokolovny
17.16 13.06.2011 k novému elektroměrovému rozvaděči v oplocení Sokolovny
17.15 13.06.2011 k otevření nové třídy v objektu Brunnerova1011/3 MŠ Laudova se speciálními třídami
17.14 13.06.2011 k žádosti o podporu při organizaci letních výukových kurzů Mensa gymnáziem, o. p. s.
17.13 13.06.2011 ke schválení daru pro ZŠ genpor. Františka Peřiny, Praha – Řepy, Socháňova 1139
17.12 13.06.2011 k revokaci schválení daru pro ZŠ genpor. Františka Peřiny, Praha – Řepy, Socháňova 1139 usnesení č. 15.2 ze dne 11. 5. 2011
17.11 13.06.2011 ke schválení daru pro ZUŠ Blatiny, Praha – Řepy, Španielova 1124
17.10 13.06.2011 k návrhu ke sloučení Základní školy, Praha – Řepy, Laudova 10/1024 se ZŠ genpor. Fr. Peřiny, Praha – Řepy, Socháňova 1139
17.9 13.06.2011 k přípravě soutěže na komoditní burze
17.8 13.06.2011 k vypsání výzvy na veřejnou zakázku malého rozsahu – „Dodávka a implementace SW pro právní informační systém“
17.7 13.06.2011 k ostraze objektu radnice MČ Praha 17
17.6 13.06.2011 k rozšíření kamerového souboru na území MČ Praha 17
17.5 13.06.2011 k rozvázání pracovního poměru s vedoucím odboru správy obecního majetku
17.4 13.06.2011 k finančnímu daru firmy Stavební řemesla – Zeman, s. r. o. Městské části Praha 17
17.3 13.06.2011 k termínům zasedání RMČ a ZMČ Praha 17 v II. pololetí 2011
17.2 13.06.2011 k rezignaci člena Sociální a zdravotní komise
17.1 13.06.2011 k pojistné smlouva č. 39145932-19 mezi Městskou částí Praha 17 a Českou pojišťovnou a. s.
16.36 25.05.2011 ke změně názvu železniční stanice
16.35 25.05.2011 ke jmenování komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek veřejné zakázky na stavební práce „Žufanova 1112 – 1114, zateplení objektu zdravotnického zařízení ambulantní péče“
16.34 25.05.2011 k přidělení bytu o vel. 2+kk v 5. podlaží domu čp. 1051 v Nevanově ulici jako náhradního za byt o vel. 1+1 v domě čp. 252 v Čistovické ulici
16.33 25.05.2011 k výrobě a montáži nájezdů pro kočárky - Makovského čp. 1140 - 1142, 1222 - 1224
16.32 25.05.2011 ke zřízení VBř o celkové délce 20,81 m na pozemku parc. č. 1465/4 k. ú. Řepy na podzemní veřejné komunikační sítě UPC
16.31 25.05.2011 k souhlasnému stanovisku s dlouhodobým pronájmem části pozemku parc. č. 1142/257 v k. ú. Řepy, o výměře 9 m2
16.30 25.05.2011 k výzvě k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Zpevnění pěšin v zeleni na území MČ Praha 17 Řepy“
16.29 25.05.2011 k dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2011/0064 s firmou DAVELO spol. s r. o. k akci „Rekonstrukce sportovní plochy v ulici Španielova 1277 – 1290, parc. č. 1238/51 v Praze Řepích na víceúčelové sportovní hřiště“
16.28 25.05.2011 k veřejné zakázce na stavební práce „Zateplení ZŠ J. Wericha, Španielova 1111, Praha 6 - Řepy“
Tisk Export článku do PDF