Usnesení RMČ

Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
15.20 11.05.2011 k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. č. 1157/XY pro prodej BJ bytového domu Vondroušova čp. 1154 - 1160
15.19 11.05.2011 k žádosti pana XY, Makovského 1226 o úhradu finančních nákladů spojených s přestěhováním do náhradního bytu
15.18 11.05.2011 k žádosti o změnu v nájemní smlouvě k bytu o vel. 3+1/L, Makovského čp. 1141, Praha 6 – Řepy
15.17 11.05.2011 k žádosti Autoškoly Top o uzavření splátkového kalendáře na dlužnou pohledávku
15.15 11.05.2011 k žádosti o pronájem nebytového prostoru v přízemí domu čp. 1142 v ul. Makovského, Praha 6 - Řepy
15.14 11.05.2011 k výběrovému řízení na pronájem nebytového prostoru č. XY suterén čp. 1079 v ul. Nevanova, Praha 6 – Řepy
15.13 11.05.2011 ke zřízení kanalizace s napojením do splaškové stoky po pozemcích parc. č. 1362 a 1352/178 v k. ú. Řepy
15.12 11.05.2011 ke stanovení jednorázové ceny za omezení užívání nemovitostí při inženýrských sítí (vč. přeložek) – věcná břemena
15.11 11.05.2011 k souhlasnému stanovisku se vstupem na část pozemků parc. č. 1142/311 až 1142/315, 1142/322,1142/324 až 1142/326 v k. ú. Řepy. Pozemky jsou svěřeny do správy MČ Praha 17
15.10 11.05.2011 k souhlasnému stanovisku se vstupem na pozemek parc. č. 1362, v k. ú. Řepy. Pozemek je svěřen do správy MČ Praha 17
15.9 11.05.2011 k návrhu úpravy časti hřbitova v k. ú. Řepy – vícepráce
15.8 11.05.2011 k dodatku č. 1 - Zpevněná plocha ze zámkové dlažby u Sokolovny
15.7 11.05.2011 k veřejné zakázce na službu – zpracování projektové dokumentace včetně vyřízení potřebných povolení „Stavební úpravy vnitřních prostor Čistovická 241“
15.6 11.05.2011 k „rekonstrukci fotbalového hřiště na pozemku č. parc. 50, 49 k. ú. Řepy“ - dodatek č. 1
15.5 11.05.2011 k výkonu koordinátora BOZP při přípravě a realizaci stavby: Zateplení ZŠ J. Wericha, Španielova 1111, Praha 6 – Řepy
15.4 11.05.2011 k výměně oken MŠ Španielova 1316
15.3 11.05.2011 k výzvě k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava střechy staré budovy Žalanského 68/54, Praha 6 – Řepy“
15.2 11.05.2011 ke schválení daru pro ZŠ genpor. Františka Peřiny, Praha – Řepy, Socháňova 1139
15.1 11.05.2011 k žádosti o účelový finanční příspěvek ke krytí části nákladů spojených se zateplením fasády a výměnou oken pro Společenství vlastníků Vondroušova 1212 - 1218 se sídlem Vondroušova 1215/36, Praha 6 – Řepy
14.39 27.04.2011 k urgenci splnění bodu II. usnesení RMČ č. 8.25 ze dne 2. 2. 2011
14.38 27.04.2011 k vybudování sportovní plochy – skateparku – na pozemku MČ Praha 17 – Řepy, č. parcely 50 (vedle fotbalového hřiště Na Chobotě)
14.37 27.04.2011 k problematice knihovny
14.36 27.04.2011 ke zrušení veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce elektroinstalace včetně osvětlení ZŠ genpor. Františka Peřiny, Socháňova 19/1139 Praha - Řepy“
14.35 27.04.2011 ke zrušení veřejné zakázky malého rozsahu „Projekt rekonstrukce topného systému ZŠ genpor. Františka Peřiny Socháňova 19/1139, Praha - Řepy“
14.34 27.04.2011 k žádosti paní XY o stažení žaloby na vyklizení bytu o vel. 3+1/l v 7. podlaží domu Galandova čp. 1243, Praha 6 – Řepy a žádost pana XY, bytem v byt. jednotce č. 1243/XY Galandova čp. 1243 o uzavření nájemní smlouvy k předmětné bytové jednotce č. 1243/XY
14.33 27.04.2011 k žádosti pana XY o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu o vel. 1+k.k. v domě čp. 1098, Žufanova ulice, Praha 6 – Řepy
14.30 27.04.2011 k žádosti paní XY, Španielova 1289 o odpuštění poplatků z prodlení za byt. jednotku o vel. 3+1/L v 7. podlaží domu čp. 1289, Španielova ulice, Praha 6 - Řepy
14.29 27.04.2011 k žádosti paní XY, Makovského 1224 o úhradu finančních nákladů spojených s přestěhováním do náhradního bytu
14.28 27.04.2011 k žádosti paní XY, Žufanova 1093 o úhradu finančních nákladů spojených s přestěhováním do náhradního bytu
14.27 27.04.2011 k žádosti pana XY, Žufanova 1093 o úhradu finančních nákladů spojených s přestěhováním do náhradního bytu
14.26 27.04.2011 k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1138/XY pro prodej BJ bytového domu Jiránkova čp. 1138
14.25 27.04.2011 k žádosti Vězeňské služby ČR o prodloužení nájemní smlouvy ke služebnímu bytu
14.24 27.04.2011 k žádosti paní XY, Zrzavého 1082, Praha 6 - Řepy o uzavření nájemní smlouvy ústupového bydlení
14.23 27.04.2011 k žádosti paní XY, Španielova 1277 o uzavření nájemní smlouvy
14.22 27.04.2011 k žádosti paní XY, Jiránkova čp. 1135 o vrácení kauce složené při navázání nájemní smlouvy
14.21 27.04.2011 k žádosti o souhlas s rozšířením účelu nájmu nebytového prostoru 1223.1 v Makovského čp. 1223
14.20 27.04.2011 k opravám sušáren bytových domů Makovského 1140 - 1145, 1222 – 1227
14.19 27.04.2011 ke stavební úpravě – sklepní komora v 5. patře Makovského 1222
14.18 27.04.2011 k souhlasnému stanovisku, smlouvě o provedení stavby, pronájmu části pozemků parc. č. 1293/51, 1293/54 a 1293/55 v k. ú. Řepy
14.16 27.04.2011 k pronájmu části pozemku parc. č. 1353 eč. 5 zahrádkářská kol. Ke Kaménce
14.14 27.04.2011 k vyjádření k prodloužení provozování sběrny surovin v ul. Žalanského, na poz. parc. č. 38, k.ú. Řepy, ke sběru, výkupu, skladování a využívání odpadů, je-li v souladu s funkčním využitím území dle platného územního plánu
14.12 27.04.2011 k dopracování projektové dokumentace „Zateplení MŠ Laudova 1030 - 1031“
14.11 27.04.2011 ke jmenování komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek veřejné zakázky na stavební práce „Zateplení MŠ Laudova 1030 a 1031, Praha 6 - Řepy“
14.10 27.04.2011 k žádosti o účelový finanční příspěvek ke krytí části nákladů spojených se zateplením fasády a výměnou oken pro Společenství vlastníků pro dům Španielova 1277 - 1283 se sídlem Španielova 1283/22, Praha 6 – Řepy
14.9 27.04.2011 k žádosti Společenství vlastníků pro dům Jiránkova 1138, Jiránkova 1138/2, Praha 6 – Řepy o převod finančních prostředků z fondu oprav na účet tohoto společenství
14.8 27.04.2011 k vyúčtování fondu oprav Společenství vlastníků pro dům Jiránkova 1137, Jiránkova 1137/1, Praha 6 - Řepy
14.7 27.04.2011 ke Zprávě o plnění rozpočtu, plánu hospodářské činnosti a vyúčtování výsledků hospodaření městské části Praha 17 za rok 2010; ke Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha 17 za období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010
14.6 27.04.2011 ke spolupráci s komoditní burzou při výběru dodavatele energií
14.5 27.04.2011 ke Zprávě o činnosti odd. kontroly a pojištění kanceláře tajemníka za období 2009 - 2010
14.4 27.04.2011 k žádosti Diakonie ČCE Středisko v Praze 5 – Stodůlkách
Tisk Export článku do PDF