Usnesení RMČ

Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
22.14 17.08.2011 ke zřízení vodovodní přípojky po pozemku parc. č. 1439 v k. ú. Řepy
22.13 17.08.2011 ke zřízení kanalizační přípojky k rodinnému domu po pozemku parc. č. 1439 v k. ú. Řepy, jehož správa je svěřena MČ Praha 17
22.12 17.08.2011 k prodeji pozemků parc. č. 1375/6 a 1378/14
22.11 17.08.2011 k dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „Výměna výtahů ZŠ J. Wericha, Španielova 1111, Praha 6 – Řepy“
22.10 17.08.2011 ke kontrole v Klubu občanů BBD Vondroušova
22.9 17.08.2011 k návrhu na odprodej vozidla Felicia AHX 77 – 72
22.8 17.08.2011 k vyhodnocení výzvy k podání nabídky na opravu auto jeřábu v užívání SDH Řepy
22.7 17.08.2011 k vyhodnocení výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace na realizaci veřejné zakázky „Klimatizace části objektu radnice MČ Praha 17“
22.6 17.08.2011 ke jmenování nových členů školských rad základních škol Městské části Praha 17
22.5 17.08.2011 ke zprávě o plnění rozpočtu PO za 1. pololetí roku 2011
22.4 17.08.2011 k přijetí nabídky veřejné zakázky malého rozsahu „Projektová dokumentace rekonstrukce v objektu MŠ Bendova 1123/1 na novou třídu“ a podpis smlouvy
22.3 17.08.2011 k finančnímu daru Československé obchodní banky a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, Městské části Praha 17
22.2 17.08.2011 k finančnímu daru firmy NIKA STAV spol. s r. o., Makovského 1177/1, 163 00 Praha 6 – Řepy, Městské části Praha 17
22.1 17.08.2011 k rezignaci PaedDr. Jiřího Horešovského na funkci člena Komise kultury a vzdělávání
21.41 03.08.2011 k odměnám pro členy komisí a výborů, kteří nejsou členy ZMČ
21.40 03.08.2011 k plánu investic na roky 2012 – 2017
21.39 03.08.2011 ke zrušení veřejné zakázky malého rozsahu - „Zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele – kamerový systém bezpečné město Praha 17“
21.38 03.08.2011 ke jmenování tajemníka majetkové komise; ke jmenování předsedy škodní a vyřazovací komise
21.37 03.08.2011 k návrhu výstavby nového kontejnerového stání v ulici Žufanova, parc. č. 1234/57
21.36 03.08.2011 k letní a zimní údržbě a úklidu pasáží bytových domů čp. 1140 - 1145 a 1222 - 1227 v ulici Makovského v Praze – Řepích
21.34 03.08.2011 k pronájmu části pozemku parc. č. 1353 eč. 6 zahrádkářská kol. Ke Kaménce
21.33 03.08.2011 k záměru MČ Praha 17 směnit části pozemků parc. č. 1142/784 (správa MČ Praha 17), 1142/615 a 1142/786 (vlastnictví soukromé osoby), vše v k. ú. Řepy
21.32 03.08.2011 k odmítnutí bytu ústupového bydlení paní XY, Zrzavého 1082, Praha 6 – Řepy a revokace usnesení RMČ a ZMČ o uzavření nájemní smlouvy ústupového bydlení
21.31 03.08.2011 k žádosti o prominutí hrazení nájemného za první měsíc v náhradním bytě a úhradu nákladů spojených se stěhováním a změnou trvalého pobytu
21.30 03.08.2011 k žádosti pana XY, bytem Žufanova 1095, Praha 6 – Řepy o ponechání bydlení v bytě o vel. 1+k.k. v 6. podlaží domu čp. 1095, Žufanova ulice, Praha 6 – Řepy
21.29 03.08.2011 k žádosti pana XY o změnu v nájemní smlouvě k bytu o vel. 3+1/L, Galandova čp. 1240, Praha 6 – Řepy
21.28 03.08.2011 k žádosti pana XY, Jiránkova 1136 o prodloužení nájemní smlouvy na dobu neurčitou a snížení smluvního nájemného
21.26 03.08.2011 k žádosti pana XY o uzavření nové smlouvy o pronájmu ordinace na adrese Žufanova 1114, Praha 6 - Řepy, Praha 6 – Řepy
21.25 03.08.2011 k využití volného nebytového prostoru – ordinace v přízemí domu čp. 1280, Španielova ulice
21.23 03.08.2011 k výrobě a montáži reklamních panelů - Makovského čp. 1223, 1226, 1227
21.22 03.08.2011 k souhlasu s umístěním cirkusu na pozemcích parc. č. 1241/26 a 1241/27 v k. ú. Řepy, podél ulice Slánská
21.21 03.08.2011 k přípojkám a sjezdu z komunikace na pozemku parc. č. 1446 v k. ú. Řepy, pro RD na pozemku parc. č. 215/4 a 216/4 v k. ú. Řepy, ul. K Mostku
21.20 03.08.2011 k přípojkám a sjezdu z komunikace na pozemku parc. č. 1446 v k. ú. Řepy, pro RD na pozemku parc. č. 215/3 a 216/3 v k. ú. Řepy, ul. K Mostku
21.19 03.08.2011 k úplatnému převodu pozemků parc. č. 2136, 1293/805, 1293/806 a 1293/807, k. ú. Řepy
21.18 03.08.2011 k pronájmu a následnému úplatnému převodu části pozemku parc. č. 1031/2, k. ú. Řepy
21.17 03.08.2011 k žádosti o svěření pozemků parc. č. 1293/992, 1293/913, 1293/915, 1293/920, 2157, 2158, 2160, 2163 a 2164 v k. ú Řepy, LV 925
21.16 03.08.2011 k podmínkám Městské části pro prodej pozemku parc. č. 1142/70, k. ú. Řepy, ve vlastnictví Hlavního města Prahy, který bude nabízen k prodeji pro účel výstavby hromadných garáží
21.15 03.08.2011 ke jmenování komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek veřejné zakázky na dodávku „Výměna 2 ks výtahů Jiránkova 1136, Praha 6 - Řepy“
21.14 03.08.2011 ke jmenování komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek veřejné zakázky na dodávku „Výměna 2 ks výtahů Jiránkova 1135, Praha 6 - Řepy “
21.13 03.08.2011 k výměně 2 ks výtahů Jiránkova 1136, Praha 6 – Řepy
21.12 03.08.2011 k výměně 2 ks výtahů Jiránkova 1135, Praha 6 – Řepy
21.11 03.08.2011 k dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo SM2011/0150 „Zateplení MŠ Laudova 1030 a 1031, Praha 6 – Řepy“
21.10 03.08.2011 ke stanovisku k prodloužení platnosti územního rozhodnutí stavby „Boromeum – dům pro seniory“
21.9 03.08.2011 k rekonstrukci fotbalového hřiště
21.8 03.08.2011 k odejmutí veřejného osvětlení, které je součástí stavby „Úpravy vstupního podlaží a fasád, oprava lodžií a střechy v ul. Makovského 1222 - 1227“ ze svěřené správy M. č. Praha 17
21.7 03.08.2011 k osvětlení pěší veřejné komunikace
21.6 03.08.2011 k dani z nemovitostí – stanovení místního koeficientu dle §12 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
21.5 03.08.2011 ke změnám rozpočtu k 31. 7. 2011
21.4 03.08.2011 ke změnám ve školském rejstříku ZŠ genpor. Fr. Peřiny, Praha – Řepy, Socháňova 1139 k 1. 1. 2012
21.3 03.08.2011 k finančnímu daru firmy Autosalon Klokočka Centrum, a.s., se sídlem Borského 876, 152 00 Praha 5, Městské části Praha 17
Tisk Export článku do PDF