Usnesení RMČ

Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
Us RMČ 000203/2013
(74)
17.06.2013 Program jednání ZMČ dne 26. 6. 2013
Us RMČ 000202/2013
(74)
17.06.2013 Poskytnutí finančního daru ve výši 50 000, - Kč mezinárodní humanitární organizaci ADRA, o. s. na účely odstraňování povodňových škod v České republice
Us RMČ 000201/2013
(74)
17.06.2013 Návrh Komise kultury a vzdělávání na jmenování nových členů této komise - Mgr. Aleše Koutného a paní Kristýny Radějové
Us RMČ 000200/2013
(74)
17.06.2013 Výzva k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na "Dokončení oprav po havárii na objektu Žalanského 68/54, Praha 6 - Řepy"
Us RMČ 000199/2013
(74)
17.06.2013 Pokračování pronájmu nebytových prostor a bytu v objektu Žalanského 68/54 stávajícím nájemcem v omezeném rozsahu
Us RMČ 000198/2013
(74)
17.06.2013 Certifikovaný nástroj pro administraci veřejných zakázek
Us RMČ 000197/2013
(74)
17.06.2013 Účetní závěrka Městské části Praha 17 za rok 2012
Us RMČ 000196/2013
(74)
17.06.2013 Výsledek výběrového řízení a přijetí nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu "Dodání a instalace venkovního sportovního vybavení"
Us RMČ 000195/2013
(74)
17.06.2013 Výsledek výběrového řízení a přijetí nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka a instalace 32 ks venkovních laviček v Řepích, II. etapa“
Us RMČ 000194/2013
(74)
17.06.2013 Návrh na zrušení výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu "Dodávka a instalace 17ks INFO tabulí v MČ Praha 17 - Řepy" a návrh na vypsání nového výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu "Dodávka a instalace 17ks informačních tabulí pro naučnou stezku na území MČ Praha 17 - Řepy"
Us RMČ 000193/2013
(74)
17.06.2013 Grantové řízení MHMP pro rok 2013 - Podpora městských částí v sociální oblasti - program J5.
Us RMČ 000192/2013
(74)
17.06.2013 Výsledek výběrového řízení "Poskytování právních služeb"
Us RMČ 000191/2013
(74)
17.06.2013 Přijetí nabídky veřejné zakázky na stavební práce "Rekonstrukce Kulturního střediska Průhon, Socháňova 1220, Praha 6 - Řepy"
Us RMČ 000190/2013
(74)
17.06.2013 Stanovisko k žádosti Odboru evidence, správy a využití majetku MHMP o pronájem a event. následný úplatný převod části pozemku č. parc. 1823 k. ú. Řepy o výměře 1 m2 při západní štítové stěně domu č. p. 1215 v prospěch Společenství vlastníků jednotek Vondroušova 1212 - 1218
Us RMČ 000189/2013
(74)
17.06.2013 Zřízení přístupové rampy a chodníku - MŠ Socháňova 1175 a 1176
Us RMČ 000188/2013
(74)
17.06.2013 Zpracování projektové dokumentace "Stavební úprava objektu Sokolovny, Na Chobotě 125"
Us RMČ 000187/2013
(74)
17.06.2013 Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. čtvrtletí 2013
Us RMČ 000186/2013
(74)
17.06.2013 Změny rozpočtu k 30. 6. 2013
Us RMČ 000185/2013
(74)
17.06.2013 Žádost Diakonie ČCE, středisko v Praze 5 - Stodůlkách o finanční příspěvek na provoz denního stacionáře
Us RMČ 000184/2013
(74)
17.06.2013 Příspěvek na zahraniční výjezdy žáků základních škol MČ Praha 17
Us RMČ 000183/2013
(73)
05.06.2013 Revokace usnesení 72. jednání Rady Městské části Praha 17 ze dne 22.05.2013 č. UsRMČ 000151/2013
Us RMČ 000182/2013
(73)
05.06.2013 Záměr prodat pozemky parc. č. 1360/2 o výměře 5372 m2 a parc. č. 1360/3 (včetně montované haly – Tesko objekt) o výměře 392 m2 v k. ú. Řepy, lokalita při ul. Karlovarská za minimální cenu stanovenou znaleckým posudkem
Us RMČ 000181/2013
(73)
05.06.2013 Termíny zasedání RMČ a ZMČ Praha 17 v II. pololetí 2013
Us RMČ 000180/2013
(73)
05.06.2013 Zajištění znaleckého posudku na ocenění pozemků parc.č. 563, 564 a 565/1
Us RMČ 000179/2013
(73)
05.06.2013 Výběrové řízení "Rekonstrukce volných bytů - V"
Us RMČ 000178/2013
(73)
05.06.2013 Výběrové řízení "Údržba oplocení pozemků parc. č. 752/61, 752/63 v k. ú. Řepy"
Us RMČ 000177/2013
(73)
05.06.2013 Rezignace pana Radka Hejdy na funkci člena Komise pro životní prostředí a jmenování Ing. Stanislava Berana členem Komise pro životní prostředí
Us RMČ 000176/2013
(73)
05.06.2013 Výběrové řízení na pronájem obecního bytu - bytové jednotky č. 1288/12 o vel. 4+1/L s přísl. v 5. podlaží domu čp. 1288 ve Španielově ulici, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000175/2013
(73)
05.06.2013 Výběrové řízení na pronájem šesti nadstandardních bytových jednotek v rekonstruovaném bytovém domě Čistovická č. 241 za smluvní nájemné, stanovené na základě udělení výjimky dle čl. V odst. 1 Zásad postupu při pronájmu obecních bytů
Us RMČ 000174/2013
(73)
05.06.2013 Žádost o schválení splátkové dohody na dluh za nájemné a poplatky z prodlení
Us RMČ 000173/2013
(73)
05.06.2013 Žádost o vyzdění jádra bytu č.28 v Žufanově ul. ČP 1099
Us RMČ 000172/2013
(73)
05.06.2013 Metodický pokyn k provádění rekonstrukce uvolněných bytů svěřených Městské části Praha 17
Us RMČ 000171/2013
(73)
05.06.2013 Žádost o zabezpečení prostorů pod lodžiemi a vstupem do ČP 1112 Žufanova
Us RMČ 000170/2013
(73)
05.06.2013 Souhlas vlastníka sousedního pozemku k Územnímu souhlasu ke stavbě rozvodů vnitřního odběrného zařízení plynu za účelem plynofikace rodinného domu
Us RMČ 000169/2013
(73)
05.06.2013 Stavba nazvaná "Novostavba nadzemního parkoviště a rozšíření prodejního dvora v areálu HORNBACH Praha - Řepy" na pozemcích č.parc. 1352/45, 1352/87, 1352/116, 1352/166 a dalších k.ú. Řepy ve stávajícím areálu mezi ul. Karlovarská, Slánská, Reinerova v Praze 6 - Řepích - vyjádření pro účely územního a stavebního řízení
Us RMČ 000168/2013
(73)
05.06.2013 Výměna 3 ks výtahů Žufanova 1093 - 1095, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000167/2013
(73)
05.06.2013 Výměna 4 ks výtahů Vondroušova 1195 - 1198, Praha 6 – Řepy
Us RMČ 000166/2013
(73)
05.06.2013 Přijetí nabídky veřejné zakázky na stavební práce "Rekonstrukce sálu Sokolovny, Na Chobotě 125, Praha 6 - Řepy"
Us RMČ 000165/2013
(73)
05.06.2013 Návrh nařízení o zřízení přírodní památky Milíčovský les a rybníky včetně ochranného pásma a stanovení jejich bližších ochranných podmínek
Us RMČ 000164/2013
(73)
05.06.2013 Zpráva o plnění rozpočtu, plánu hospodářské činnosti a vyúčtování výsledků hospodaření městské části Praha 17 za rok 2012 - závěrečný účet
Us RMČ 000163/2013
(73)
05.06.2013 Výsledek výběrového řízení na pronájem nebytových prostor v ZŠ genpor, Fr. Peřiny pracoviště Laudova 10/1024
Us RMČ 000162/2013
(73)
05.06.2013 Schválení daru pro ZŠ genpor. Fr. Peřiny, Socháňova 19/1139, Praha - Řepy
Us RMČ 000161/2013
(73)
05.06.2013 Rezignace Ing. Vlastislava Šebesty na funkci člena Komise pro Břevnovskou radiálu a koncepci návazné dopravy
Us RMČ 000160/2013
(73)
05.06.2013 Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace veřejné zakázky - výstavba kamerových stanovišť MKS - Praha 17
Us RMČ 000159/2013
(73)
05.06.2013 Dodatky smluv v souvislosti s původním projektem "eGovernment v Praze"
Us RMČ 000158/2013
(73)
05.06.2013 Připomínkování Nařízení o zřízení přírodní rezervace Šance včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Us RMČ 000157/2013
(73)
05.06.2013 Připomínkování Návrhu nařízení, kterým se mění nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů
Us RMČ 000156/2013
(72)
22.05.2013 Uzavření nájemního vztahu na část pozemku parc. č. 1496/12 (oddělený GP č. 385/2012 z pozemku parc. č. 1496/6 o celkové výměře 2895 m2) o výměře 47 m2 do doby podpisů kupní smlouvy k předmětnému pozemku. Správa pozemku je svěřena MČ Praha 17, pozemek je veden jako ostatní plocha, v k. ú. Řepy, lokalita podél ulice Plzeňská.
Us RMČ 000155/2013
(72)
22.05.2013 Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených městskou částí za rok 2012
Us RMČ 000154/2013
(72)
22.05.2013 Informace o vyhlášení ředitelského volna na ZŠ J. Wericha a ZUŠ Blatiny
Tisk Export článku do PDF