Kontakty právního odboru

Právní odbor

1. Právní odbor je zřízen RMČ za účelem výkonu činností v přenesené a samostatné působnosti specifikované níže.

2. Právní odbor v přenesené působnosti vede přestupkové řízení s výjimkou přestupků podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů; podílí se na vedení rejstříku přestupků u městské části Praha 17 a zpracovává statistiku přestupkového řízení za úřad městské části Praha 17 (dle požadavku MV ČR resp. MHMP), koordinuje činnost odborů úřadu městské části Praha 17 při výkonu této agendy a poskytuje jim potřebnou metodickou pomoc; vyřizuje dožádání BIS dle zák. č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, v platném znění (v souladu s § 13 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů; zabezpečuje úkoly vyšetřovací agendy, lustrace v rámci centrální evidence přestupků úřadu městské části Praha 17 pro potřeby orgánů činných v trestním řízení a ve vztahu k vojákům na základě dožádání vojenských orgánů (v souladu s § 8 zákona č. 141/1961 Sb., zákon o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů); vede korespondenci se zdravotními pojišťovnami ve věci regresních náhrad v souvislosti s přestupkovým řízením (v souladu s § 55 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů); zpracovává výkazy pokut a náhrad nákladů řízení pro potřeby Ekonomického odboru, které se vymáhají (dle § 176 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů); pro potřeby přestupkového řízení spolupracuje s centrálním registrem obyvatel při zjišťování pobytu občanů v souladu s § 8 a 22 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, ve znění pozdějších předpisů; spolupracuje s Městskou policií při předvádění občanů, kteří se nedostavují k přestupkovému řízení v souladu s § 60 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů; k požadavku soudu zajišťuje administraci agendy výkonu trestu obecně prospěšných prací; vykonává metodickou a odbornou pomoc v oblasti řízení o přestupcích.

3. Právní odbor je v samostatné působnosti
a. garantem zákonnosti právních jednání městské části Praha 17, a za tím účelem zpracovává právní stanoviska k právním jednáním, z nichž by mohla městské části Praha 17 vzniknout škoda nebo bezdůvodné obohacení; podílí se na zpracování složitých právních úkonů, zejména smluv a zadávacích řízení; poskytuje právní služby pro uvolněné zastupitele městské části Praha 17, tajemníka úřadu městské části Praha 17, vedoucí odborů úřadu městské části Praha 17 a interního auditora; podává závazné výklady právních norem; spolupracuje s právními útvary Magistrátu hl. m. Prahy a městských částí hl. m. Prahy; v případě potřeby provádí právní osvětu pro zastupitele a úředníky městské části Praha 17,
b. poskytuje právní ochranu vůči protiprávním jednáním třetích osob vůči městské části Praha 17, a za tím účelem důsledně využívá všech právem aprobovaných prostředků pro hájení zájmů městské části Praha 17; vyhodnocuje podání třetích stran z hlediska jejich právní důvodnosti; zpracovává vyjádření k podáním, právně napadajícím městskou část Praha 17; v případě porušení zákona městskou částí Praha 17 vyvíjí úsilí o mimosoudní narovnání; zastupuje městskou část Praha 17 v právních jednáních; zajišťuje výkon pravomocných rozhodnutí; zabezpečuje vymáhání pohledávek z občanskoprávních titulů; postupuje podle zásad vymáhání a odpisu pohledávek z občanskoprávních titulů; zpracovává výpovědi z nájmů a jejich zrušení; vyřizuje námitky proti výpovědi z nájmu bytu; připravuje podklady pro jednání rady městské části Praha 17 Praha 17 a zastupitelstva městské části Praha 17; zpracovává a eviduje podklady pro vedení soudních sporů; zajišťuje uzavírání dohod o splátkách dluhů včetně notářských zápisů; předkládá návrhy na odpis pohledávek z občanskoprávních titulů radě městské části Praha 17 a zastupitelstvu městské části Praha 17; zajišťuje čtvrtletní zprávy o stavu pohledávek z občanskoprávních titulů.

4. Právní odbor dále provádí registraci smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a zabezpečuje personálně funkce pověřence pro ochranu osobních údajů pro úřad městské části. Pro příspěvkové organizace zřízené městskou částí Praha 17 a pro korporace založené městskou částí Praha 17 tak činí na základě smlouvy mezi městskou částí Praha 17 a jí zřízenou příspěvkovou organizací nebo jí založenou korporací.