Základní právní předpisy

Při své činnosti se OŠK řídí zejména těmito právními předpisy:

Seznam vybraných platných předpisů ve školství pro působnost MČ Praha 17 (uveden vždy název původního předpisu)

a) ve vztahu ke školám a školským zařízením

Zákony

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění Zákon č. 562/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona, ve znění zákona č. 264/2006 Sb. Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění zákonů č. 383/2005 Sb., č. 179/2006 Sb. a č. 264/2006 Sb. Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce Zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně -  právní ochraně dětí

Nařízení vlády

Nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění nařízení vlády č. 18/2006 Sb. a č. 224/2007 Sb. Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické, přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků

Vyhlášky

Vyhláška MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění Vyhláška MŠMT č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška MŠMT č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku v platném znění Vyhláška MŠMT č.17/2005 Sb. o podrobnějších podmínkách organizace České školní inspekce a výkonu inspekční činnosti Vyhláška MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky v platném znění Vyhláška MŠMT č. 54/2005 Sb. o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisí Vyhláška MŠMT č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů Vyhláška MŠMT č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání Vyhláška MŠMT č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Vyhláška MŠMT č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, v platném znění Vyhláška MŠMT č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání Vyhláška MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování Vyhláška MŠMT č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb. Vyhláška MŠMT č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění vyhlášek č. 389/2006 Sb. a č. 226/2007 Sb. Vyhláška MZd č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých v platném znění Vyhláška MŠMT č. 492/2005 Sb., o krajských normativech Vyhláška č. 263/2007, kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených MŠMT, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí

b) ve vztahu k obci a k ekonomickým záležitostem škol a školských zařízení

Zákony

Zákon č.128/2000 Sb. o obcích Zákon č.131/2000 Sb. o hlavním městě Praze Zákon č.563/1991 Sb. o účetnictví Zákon č.143/1992 Sb. o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých zákonů Zákon č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách Zákon č.552/1991 Sb. o státní kontrole Zákon č.320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě  a o změně některých zákonů Zákon č.586/1996 Sb. o daních z příjmů Zákon č.89/2012 Sb. občanský zákoník Zákon č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) Zákon č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů Zákon č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Zákon č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Zákon č.500/2004 Sb. správní řád

Nařízení vlády

Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě