Základní právní předpisy


Seznam nejdůležitějších právních předpisů, kterými se Kancelář tajemníka úřadu řídí při své činnosti - vždy v platném znění podle pozdějších předpisů:

 • Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
 • Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku české republiky
 • Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze
 • Vyhláška č. 55/2000 Sb., Statut hlavního města Prahy
 • Zákon č. 134/2066 Sb., o veřejných zakázkách
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení
 • Zákon č. 250/2016 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích
 • Zákon č. 141/1961 Sb.trestní řád
 • Zákon č. 119/2002 Sb. zákon o zbraních
 • Vyhláška č. 115/2014 Sb. o provedení některých ustanovení o zákonu o zbraních