Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020

Předškolní vzdělávání je určeno dětem ve věku od dovršených 3 do 6 let, které mají na přijetí do mateřské školy nárok. Děti mladší mohou být do mateřské školy přijaty, pokud to umožňuje kapacita mateřské školy a dítě dovršilo alespoň 2 let věku. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné (podrobnosti v § 34a a 34b školského zákona).

V záložce Školství na webu www.repy.cz  najdete informace o jednotlivých mateřských školách včetně odkazů na jejich webové stránky.

 Pokyny pro rodiče:

1. V průběhu měsíce dubna si stáhněte přihlášku a evidenční list z webových stránek škol nebo si můžete dokumenty vyzvednout osobně při dnech otevřených dveří či na ředitelství mateřských škol ve stanovených hodinách. Jedná se pouze o vyzvednutí formuláře.

2. Ředitelky všech mateřských škol MČ Praha 17 po dohodě se zřizovatelem vypsaly termín zápisu k předškolnímu vzdělávání na čtvrtek 9. 5. 2019 od 9 do 12 hodin a od 14 do 17 hodin. Zde odevzdáte oba dokumenty řádně vyplněné včetně lékařského potvrzení, podepsané zákonnými zástupci dítěte (tímto termínem je zahájeno správní řízení). Při odevzdání přihlášky dostanou rodiče dítěte potvrzení o účasti na zápisu s registračním číslem dítěte.

3. Každá mateřská škola má stanovena kritéria pro přijímání dětí, která jsou zveřejněna na úřední desce mateřské školy, na jejich základě budou ředitelky rozhodovat o přijetí dětí pro školní rok 2019/2020. Nejvýznamnějším kritériem pro přijetí je věk dítěte a jeho trvalé bydliště. Výsledek zápisu bude vyvěšen na úřední desce mateřské školy nejpozději v pátek 31. 5. 2019. Své dítě najdete pod registračním číslem, které jste obdrželi při odevzdání dokumentů.

4. Doporučujeme podat pouze 1 přihlášku na vybrané mateřské škole, předejdete tím administrativní zátěži a komplikacím při přijímání dětí. Pokud nebude vaše dítě ve vybrané mateřské škole přijato, bude vás škola informovat o volné kapacitě v jiných mateřských školách na území MČ Praha 17. Kapacity našich mateřských škol jsou dostatečné.

V souvislosti s povinnou předškolní docházkou upozorňuji, že se zápis k předškolnímu vzdělávání týká jen dětí, které zatím do mateřské školy nechodí. Pak má zákonný zástupce povinnost přihlásit dítě v květnu k zápisu k předškolní docházce do mateřské školy zapsané v rejstříku škol MŠMT. Tomuto požadavku vždy odpovídají zařízení zřizovaná obcí, ale u soukromých je nutné tuto skutečnost ověřit. Zvolíte – li zařízení mimo území MČ Praha 17, nahlaste tuto skutečnost na Odbor školství a kultury písemně nebo emailem na adresu nadezda.zemanova@praha17_cz

Všechny mateřské školy v Řepích mají společný školský obvod celého území Řep.

Tisk Export článku do PDF