Zápis do mateřských škol pro školní rok 2020/2021

Předškolní vzdělávání je pro děti, kterým jsou do 31.8.2020 alespoň 3 roky. Tyto děti mají na přijetí do mateřské školy nárok. Děti mladší mohou být do mateřské školy přijaty jen pokud to umožňuje kapacita mateřské školy a dítě dovršilo 2 let.

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné (podrobnosti v § 34a a 34b školského zákona).

Všechny mateřské školy v Řepích mají společný školský obvod celého území Řep.

V záložce Školství na webu www.repy.cz najdete informace o jednotlivých mateřských školách včetně odkazů na jejich webové stránky.

Vzhledem k situaci proběhne zápis přednostně bez přítomnosti rodičů a dětí a je preferováno podání v elektronické podobě. Pokud není jiný způsob, znamená varianta osobně - předání v mateřské škole při dodržení nařízených opatření.

 Pokyny pro rodiče:

1. Do konce dubna si stáhněte přihlášku a čestné prohlášení k očkování z webových stránek škol. Dokumenty si můžete v nutném případě vyzvednout osobně ve středu  29. 4. 2020 od 10.00 – do 14.00 hod.
2. V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení splnění povinnosti očkování doloží zákonný zástupce čestné prohlášeni a kopii očkovacího průkazu
3. Dle pokynu MŠMT podáte výše popsané dokumenty v termínu 4. - 7. 5. 2020 ve vybrané mateřské škole, a to jedním z následujících způsobů:

  • elektronicky do datové schránky školy nebo emailem s uznávaným el. podpisem
  • poštou
  • osobně ve dnech 4. a 5. 5.  2020 s přihlášením v rezervačním systému zvolené mateřské školy

Registrační číslo dítěte obdržíte e-mailem, který řádně vyplníte v přihlášce.

4. Každá mateřská škola má stanovena kritéria pro přijímání dětí, která jsou zveřejněna na úřední desce mateřské školy, na jejich základě budou ředitelky rozhodovat o přijetí dětí pro školní rok 2020/2021. Nejvýznamnějším kritériem pro přijetí je věk dítěte a jeho trvalé bydliště.

Výsledek zápisu bude vyvěšen na úřední desce mateřské školy od 5. 6. 2020. Své dítě najdete pod registračním číslem, které jste obdrželi e-mailem.

Při nástupu dítěte do mateřské školy odevzdáte evidenční list, který necháte potvrdit u lékaře po skončení mimořádných opatření (také k dispozici na webu mateřské školy).

Doporučujeme podat pouze 1 přihlášku na vybrané mateřské škole, předejdete tím administrativní zátěži a komplikacím při přijímání dětí. Pokud nebude vaše dítě ve vybrané mateřské škole přijato, bude vás škola informovat o volné kapacitě v jiných mateřských školách na území MČ Praha 17. Kapacity našich mateřských škol jsou dostatečné.

V souvislosti s povinnou předškolní docházkou upozorňuji, že se zápis k předškolnímu vzdělávání týká jen dětí, které zatím do mateřské školy nechodí. Pak má zákonný zástupce povinnost přihlásit dítě v květnu k zápisu k předškolní docházce do mateřské školy zapsané v rejstříku škol MŠMT. Tomuto požadavku vždy odpovídají zařízení zřizovaná obcí, ale u soukromých je nutné tuto skutečnost ověřit. Zvolíte – li zařízení mimo území MČ Praha 17, nahlaste tuto skutečnost na Odbor školství a kultury písemně nebo emailem na adresu nadezda.zemanova@praha17_cz

Tisk Export článku do PDF