Sdružení pro integraci a migraci (SIMI) [Tổ chức hội nhập và di cư]

  • tư vấn xã hội và pháp lý
  • tư vấn khi gặp tình huống khó khăn
  • hỗ trợ và dịch thuật tại công sở
  • các sự kiện cho công chúng

Baranova 1026/33, 130 00 Praha 3 - Žižkov

điện thoại: 224 224 379
fax: 224 239 455
e-mail: poradna@refug_cz
trang web: www.migrace.com

tư vấn pháp lý: 603 547 450
Giờ tư vấn:
thứ hai     09:00 – 12:00                                 13:00 – 19:00 (cả ngày không cần hẹn lịch)
thứ tư       09:00 – 12:00 (không hẹn lịch)    13:00 – 17:00 (có hẹn lịch)
thứ năm    09:00 – 12:00                                13:00 – 17:00 (cả ngày cần hẹn lịch)

tư vấn xã hội: 605 253 994
Giờ tư vấn:
thứ hai      09:00 – 12:00    13:00 – 17:00
thứ tư                                 13:00 – 17:00
thứ năm                              13:00 – 17:00 (có hẹn lịch)

Tisk Export článku do PDF