Grantový program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2018 (s ukončením realizace v roce 2019)

MHMP - oddělení péče o zeleň

Hlavní město Praha
v y h l a š u j e

grantový program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m.
Prahy pro rok 2018 (s ukončením realizace v roce 2019)

HARMONOGRAM A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY GRANTOVÉHO PROGRAMU

Žádost o grant může podat:

  • fyzická osoba, která má občanství členského státu Evropské unie a trvalé bydliště/sídlo na území České republiky;
  • právnická osoba působící na území České republiky, která je registrována v souladu s právním řádem České republiky.

Začátek přijímání žádostí: od 4. 12. 2017
Ukončení přijímání žádostí: do 14. 12. 2017
Zpracování a posouzení žádostí: do 23. 3. 2018
Předložení k projednání orgánem hl. m. Prahy: do 15. 5. 2018
Oznámení výsledků: do 14 dnů po schválení
Uzavření smluv: do 10. 8. 2018

Grantový program probíhá v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním
městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Návrh grantového programu je
též v souladu se „Základní metodikou pro evidenci grantů hlavního města Prahy na MHMP“,
která byla schválená jako příloha č. 1 k usnesení Rady hl. m. Prahy č. 195 ze dne 31. 1. 2017.
Hlavním cílem a účelem grantového programu je podpořit projekty, které povedou ke zlepšení
životního prostředí hlavního města Prahy.

Tematické oblasti grantové podpory pro r. 2018
I. Oblast veřejné zeleně
II. Oblast školní zahrady a dvory
III. Oblast ochrany přírody
IV. Ekologická výchova
V. Specifické projekty
VI. Výukové a vzdělávací programy pro školy

Veškeré informace a formuláře pro podání žádosti je možné stáhnout na internetovém portálu hlavního města Prahy www.praha.eu - záložka „O MĚSTĚ“, sekce „Finance“, položka „Dotace a granty“, dále poslední odrážka – „Životní prostředí a energetika“ - Grantový program pro rok 2018 (s ukončením realizace v roce 2019). http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/finance/dotace_a_granty/mestske_granty/zivotni_prostredi_a_energetika/index.html

Tisk Export článku do PDF