Centrum pro integraci cizinců (CIC) [Trung tâm hội nhập người nước ngoài]

  • tư vấn xã hội và pháp lý
  • các khóa học tiếng Séc

Pernerova 32
18600  Praha 8

email: info@cicpraha_org
trang web: www.cicpraha.org

điện thoại: 222 360 452 (tư vấn xã hội)
điện thoại: 702 150 630 (tư vấn việc làm)

Tisk Export článku do PDF