Cục Bảo hiểm xã hội Séc

Cục Bảo hiểm xã hội Séc [Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)] – trụ sở

cung cấp thông tin tổng quát, đệ đơn xin lương hưu chính thức

Křížová 1292/25 Praha – Smíchov

mã số: 00006963
tổng đài: 257 063 111
call center: 800 050 248
phòng nhận hồ sơ điện tử: posta@cssz_cz
hộp dữ liệu điện tử: 49kaiq3

Trung tâm khách hàng cung cấp cho khách hàng của Cục BHXH những thông tin tổng quát về:

  • Điều kiện xin trợ cấp hưu trí
  • Thủ tục đệ đơn xin trợ cấp hưu trí
  • Điều kiện và phương thức chi trả trợ cấp hưu trí tại CH Séc và ra nước ngoài
  • Phương thức thực hiện các khoản khấu trừ từ lương hưu dựa theo quyết định

Tiếp theo:

  • Giải quyết các trường hợp khẩn cấp và các câu hỏi có tính chất khiếu nại
  • Lập biên bản về những khiếu nại của người dân liên quan đến việc giải quyết trợ cấp hưu trí của họ và gửi biên bản đi giải quyết
  • Cấp giấy chứng nhận chi trả, thể loại và mức lương hưu
  • Đảm bảo ghi chép lại quá trình bảo hiểm (lao động)
  • Có thể hẹn gặp trực tiếp để tính mức lương hưu theo số điện thoại +420 257 062 869 trong ngày làm việc từ 8 đến 12g, hoặc trực tuyến qua internet.

Giờ làm việc của trung tâm khách hàng:
Thứ hai    8:00 - 17:00
Thứ ba    8:00 - 14:00
Thứ tư    8:00 - 17:00
Thứ năm    8:00 - 14:00
Thứ sáu    8:00 – 13:00

Giờ làm việc của phòng nhận hồ sơ tại trụ sở
Thứ hai    8:00 - 17:00
Thứ ba    8:00 - 16:00
Thứ tư    8:00 - 17:00
Thứ năm    8:00 - 16:00

Phòng làm việc của Cục BHXH cho Praha và Trung Séc – phòng làm việc địa phương cho Praha 6 (Pracoviště ČSSZ pro Prahu a Střední Čechy – územní pracoviště pro Prahu 6)

quản lý Phòng Bảo hiểm xã hội Praha [Pražská správa sociálního zabezpečení (PSSZ)] và Phòng Bảo hiểm xã hội huyện [Okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ)] tại tỉnh Trung Séc và chịu trách nhiệm về các khoản an sinh xã hội khác (bảo hiểm ốm đau, bảo hiểm xã hội doanh nghiệp tư nhân OSVČ)

Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9

tổng đài: 284 005 111
phòng nhận hồ sơ điện tử: posta-xs@cssz_cz
mã hiệu hộp dữ liệu điện tử: qebd4jz

Giờ làm việc:
Thứ hai    8:00 - 17:00
Thứ ba    8:00 - 14:00
Thứ tư    8:00 - 17:00
Thứ năm    8:00 - 14:00
Thứ sáu   

Giờ làm việc phòng nhận hồ sơ:
Thứ hai    8:00 - 17:00
Thứ ba    8:00 - 16:00
Thứ tư    8:00 - 16:00
Thứ năm    8:00 - 14:00
Thứ sáu    8:00 – 12:00

Phòng Bảo hiểm xã hội Praha [Pražská správa sociálního zabezpečení (PSSZ)] – phòng làm việc địa phương cho Praha 5

chịu trách nhiệm về các công tác liên quan đến bảo hiểm hưu trí và ốm đau, cấp đơn xin lương hưu

Trojská 1997/13a, 182 00 Praha 8

điện thoại: 283 104 111
e-mail: posta.xa@cssz_cz
hộp dữ liệu điện tử: hnhacyt

Tisk Export článku do PDF