Kronika 1998


NA PRAHU ROKU 1998

Rok 1998 patří k letopočtům končícím na osmičku,jež jsou v povědomí našeho národa letopočty významnými, někdy dokonce osudnými. Hospodářská i politická situace v naší zemi dává tušit, že nastávající rok bude určitě významným mezníkem ve směřování dalšího vnitropolitického vývoje. Současný stav naznačuje obecnou snahu dospět k předčasným parlamentním volbám, které budou v tomto roce doplněny řádnými volbami komunálními.

Řeči oposice o České republice jako o "spálené zemi" se zasvěcenému pozorovateli na území naší obce musí jevit jako silně nadnesené. Pamatujeme sice doby, kdy se některé kouty Řep nelišily podstatně od vysídleného pohraničí.Ale dnes jsou dobře zrenovovány historické objekty obce, rozvod plynu přinesl zásadní ozdravění ovzduší a ani řepské sídliště rozhodně není Chánov. Stojí nová radnice, základní infrastruktura funguje. Pro vzhled obce udělali mnoho i sami občané opravou svých objektů. Úsilí radnice směřuje k zlepšování životního prostředí i služeb a k revitalizaci sídliště.

Rezervy jsou, jak se s oblibou říká, v duši občana. Kriminalita je u nás na celopražském průměru, vandalizmus rovněž. Také sprejeři se naší obci nevyhýbají. Naštěstí romská otázka není v městské části nikterak aktuální.

Do podzimních komunálních voleb zůstává k řešení celá řada konkrétních úkolů, které tu však budou i v případě hlubokých politických změn, uskutečněných v demokratickém duchu. V tomto přesvědčení vstoupila do nového roku 1998 celá řepská radnice i ostatní místní orgány a instituce. Mezi řepským obyvatelstvem nejsou patrny významné projevy zásadní nespokojenosti nebo neklidu.

LEDEN

26. ledna proběhlo zasedání Zastupitelstva Městské části Praha-Řepy.

Hlavním bodem programu bylo první čtení návrhu rozpočtu Městské části Řepy na rok 1998.Podstatné připomínky k návrhu byly přijaty pro zapracování do konečného znění rozpočtu.

Rámcový rozpočet na rok 1998:

Dotace od státu účelové:

 • sociální dávky 7,00 mil. Kč
 • školství 4,48 mil. Kč
 • výkon státní správy 5,14 mil. Kč

Dotace městská neúčelová:

 • specifické výdaje 9,64 mil. Kč
 • daň z nemovitostí 3,00 mil. Kč
 • daň z příjmů nezáv. činnosti 21,92 mil. Kč

Vlastní uvažované příjmy:

 • převod z VHČ 12,07 mil. Kč
 • ostatní vlast. příjmy 11,00 mil. Kč

Z příjmů výše uvedených vysvítá, že na výdaje MČ bude k disposici zhruba 74 mil. Kč.

Zhruba 4,5 mil. Kč z rozpočtu MČ má být použito jako investice do domovního fondu. Celkové náklady na provoz MČ se budou pohybovat pod 70 miliony Kč. Protože však došlo a ještě má dojít k nárůstu cen za energie a služby, bude nutno výdajové položky v jednotlivých kapitolách rozpočtu dále upravit.

Byla přednesena zpráva velitele místního oddělení Policie ČR majora JUDr. Boboka. Z ní vyplývá:

Násilná trestná činnost v Řepích nepřesahuje celostátní průměr. Čtyři vraždy spáchané v Řepích byly Policií ČR objasněny.

Na ostatní trestné činnosti se převážně podílí vykrádání sklepů a automobilů. Vykrádání bytů v panelové zástavbě je ponejvíce přičítáno na vrub pachatelům,kteří nejsou občany naší Městské části.Zahraniční dělníci mají na svědomí vykrádání sklepů, mladiství vykrádání automobilů.

Na území Městské části Řepy se pohybuje značný počet občanů z východoevropských i asijských států, kteří tu žijí v pronajatých bytech. Jejich spoluúčast na trestné činnosti není prokázána.

Bezpečnostní komise projednala rozmístění dopravních značek upravujících rychlost pohybu motorových vozidel v naší městské části. Na tuto akci byla uvolněna částka 50.000 Kč.

V personálním obsazení funkce tajemníka Místního úřadu v Řepích byla zaznamenána následující změna: za odstupujícího ing. Jiřího Nováka byl zastupitelům představen nový tajemník ing. Jiří Valeček, který se ujímá funkce od 1. února 1998.

Sbor zastupitelů Městské části Praha-Řepy opustila Mgr. Jana Hamplová. Důvodem bylo její odstěhování z Řep.

ZDRAVOTNICTVÍ

Zdravotnické služby poskytují dospělým pacientům privátní lékaři soustředění v budově polikliniky v Žufanově ulici. Dětští a dorostoví lékaři pracují v ordinacích v ulicích: Španielova, Boršovská, Nevanova. Kromě toho v přízemí panelového domu v Makovského ulici vznikla ordinace ortodontie manželů Konečných.

Od 1. ledna 1998 je v Řepích realizována první komplexní domácí péče pro postižené občany. Centrum sociálně zdravotních služeb bylo zřízeno ve Vondroušově ulici číslo 1193.

Na území Řep fungují tři lékárny : v budově polikliniky, v ulici Na průhonu a v obchodním středisku Na výsluní.

Zatímco první Pražánek se narodil vzápětí po půlnoci na 1. ledna, první občánek Řep se narodil u Pastyříků až 7. ledna 1998. Jmenuje se Ondřej a bydlí v ulici Ke kulturnímu domu 530.

ŠKOLSTVÍ

Počet základních škol se v Řepích nezměnil.

Od 1.ledna 1998 se ke školám s právní subjektivitou přiřadila ZŠ Žalanského. Do správy školy byla Radou a Zastupitelstvem předána školní kuchyně a jídelna. Vyvařuje se tu také pro pečovatelskou službu a pro zájemce o stravování převážně z řad řepských důchodců.

Po zrušení státní dotace 2 Kč/den na obědy ve školních jídelnách stojí nyní oběd na prvním stupni ZŠ 16,00 Kč, zatímco na druhém stupni 18,00 Kč. V mateřských školách se základní poplatky nezvýšily, na stravu se nyní platí o 20,00 Kč měsíčně více než vloni. Poplatek za docházku do školní družiny zůstává na hodnotě 100,00 Kč měsíčně bez ohledu na četnost docházky dítěte. V jeslích "Dětský svět" se platí 28,00Kč za den pobytu kromě pevné částky ve výši 1200,00 Kč měsíčně.

STAVEBNÍ ROZVOJ

V období zimního útlumu stavební činnosti probíhaly dokončovací práce na objektu garáží v Makovského ulici a terénní úpravy okolí.

Firma Mc Donalds postavila u své provozovny dětskou skluzavku.

Vzhledem k tomu, že Zastupitelstvo městské části Praha Řepy jako jediné v okolí letiště PRAHA RUZYNĚ uplatnilo návrh Ochranného hlukového pásma pro své území, přistoupila Česká správa letišť s.p. k projektu protihlukových opatření na obytných objektech a objektech občanské vybavenosti, nacházejících se v prostoru pod prodlouženou osou přistávací dráhy číslo 13/31 ruzyňského letiště. Prvním krokem v tomto směru je příslib daný občanům, jehož znění je uvedeno níže:

Česká správa letišť,s.p. se zavazuje, že majitelům staveb pro bydlení a staveb občanského vybavení na území vymezeném ulicemi Na Bělohorské pláni, U boroviček, Opukovou, Slánskou a zástavbou při ulici Žalanského za budovou MÚ Praha-Řepy, přizná nárok na úhradu potřebných protihlukových opatření, jejichž prostřednictvím bude na -výše uvedených stavbách dosažena ochrana odpovídající hygienickým předpisům.

Úhrada bude poskytnuta oprávněným osobám po osobním projednání, ke kterému budou vyzvány, od počátku roku 1998 do doby ukončení realizace protihlukových opatření.

Oprávněné osoby mohou svůj nárok uplatnit písemně kdykoliv v průběhu roku 1998 na kontaktní adrese:
ČESKÁ SPRÁVA LETIŠŤ,s.p.
Úsek správy majetku
Letiště Praha-Ruzyně
160 08 PRAHA 6

Příslušný nárok vznesla již řada našich spoluobčanů z předmětného území.

Návrh Ochranného hlukového pásma je dále projednáván Hlavním Městem Prahou a jeho vyhlášení se předpokládá do konce prvního pololetí tohoto roku.

LETECKÝ SNÍMEK městské části Praha-Řepy

Žlutou barvou je přibližně vyznačeno území zasažené hlukem z provozu letiště Praha-Ruzyně, na které se vztahuje příslib České správy letišť o protihlukových opatřeních.

OBCHOD A SLUŽBY

V rámci uvolňování cen energií byly zvýšeny odběratelské ceny plynu,elektřiny,uhlí a také vody.Podle výpočtů uveřejňovaných v denním tisku to znamená zvýšení výdajů na domácnost čtyřčlenné rodiny o zhruba 400,00 Kč měsičně.

Na základě rozhodnutí Magistrátu Hlavního města Prahy byla odvozem pevného komunálního odpadu pověřena akciová společnost Pražské služby. Tou byla vypracována nová forma provádění a účtování odvozu pevného odpadu z domácností Pražanů.Byl stanoven pevný poplatek 42,00 Kč za fyzickou osobu a měsíc ve kterém je zahrnuta likvidace domovních odpadů v přibližném množství 4 litrů na osobu a den a možnost využívání kontejnerů, přistavovaných na velkoobjemový odpad z domácností. Pro řadu nejasností kolem nově uzavíraných smluv byla realizace projektu odložena a občané za odvoz odpadu zaplatí v pozdějším termínu.

Bylo zvýšeno předplatné jízdné za MHD. Celoroční kupon stojí 3400,00Kč, čtvrtletní 1000,00 Kč. Měsíční kupon přijde na 380,00 Kč,čtvrtletní důchodcovský na 400,00 Kč měsíčně.Žákovské předplatní kupony podražily na 90,00 Kč měsíčně nebo 250,00 Kč čtvrtletně. Měsíční předplatní kupon MHD pro důchodce za 150Kč po lednovém zdražení.

Cena benzinu a motorové nafty stoupla asi o 7%, dálniční poplatky o 100%. Zvedly se správní poplatky za vydávání různých osvědčení a průkazů, pojištění odpovědnosti za provoz motorových vozidel.

Průměrné mzdy a platy stouply, růst důchodů je stanoven vládním usnesením při ročním nárůstu inflace o 10%.

Přestože meziroční inflace byla spočítána na 10% a řada prodejců zvýšila maloobchodní ceny potravin, v Řepích se to příliš neprojevilo, protože je tu významná konkurence velkoprodejen Pronto, Diskont Plus a Vít. Tady se osvědčila politika MZ v zajišťování konkurenčního prostředí prodejen na území naší městské části. Doposud však nefungují prodejny potravin u ZŠ J.Wericha a projektovaná velkoprodejna Julius Meinl.

Svaz moravskoslezských podnikatelů za podpory Fondu Kanady vyhodnotil v pátém ročníku soutěže " Vynikající podnikatelka" naši občanku Ing. Libuši Šroubovou, majitelku firmy INREKA, jako vítězku.

Na Karlovarské silnici poblíž křižovatky se Slánskou vyrostla čerpací stanice pohonných hmot. Majitelem je náš občan Jan Klokočka.

POLITIKA

Po rozpadu vládní koalice tvořené stranami ODS,ODA a KDU-ČSL došlo k ústupu ODA z politické scény, rozštěpení ODS a vzniku nové politické strany-Unie svobody. Nově se vytvořivší rozdělení politického spektra ve vládě a parlamentu však v zásadě neovlivnilo funkci samosprávních orgánů MČ Řepy.

Zvolení Václava Havla presidentem na další pětileté období bylo vzato s uspokojením na vědomí.

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT

Přestože bývá leden měsícem plesů, zábav a dalších společenských událostí, nevyskytla se v občanském životě obyvatel Řep žádná mimořádná kulturní akce. Události a napětí na politické scéně zatlačily většinu kulturního dění do pozadí.

Výjimkou byly akce pořádané v prostorách Domova sv. Karla Boromejského.

Soubor Dráteníček hraje v Domově sv. Karla Boromejského

Dne 4.ledna po tříkrálové bohoslužbě přišly v 10 hodin zahrát a zazpívat několik koled členové dětského souboru Dráteníček. Místní farář P.Pecka promluvil na tříkrálové téma a pak se tři králové vydali na obchůzku po pokojích s obyvateli Domova, kde byli vděčně přijati.

Ke konci měsíce zahájil svoji práci varhanář, který připravuje nově instalované varhany v kostele sv.Rodiny k jejich uvedení do provozu a slavnostnímu vysvěcení.

Náklady na pořízení varhan jsou hrazeny převážně ze sponsorských darů a příspěvků věřících v rámci sbírky Řepy sobě, kterou schválila Rada MČ Řepy. Dar ve výši 22 400 Kč od firmy OPTIMIS s.r.o. schválilo MZ v roli valné hromady jakožto symbolickou částku za 22 400 občanů žijících v MČ Praha-Řepy.

V měsíci lednu se dožili významného životního jubilea tito naši spoluobčané:

 • devadesáti let paní Svatava Šmídová
 • pětaosmdesáti let paní Františka Štulíková, paní Anna Mašková, paní Anna Kubištová
 • osmdesáti let pan František Veselka, pan Josef Fejgl
Tisk Export článku do PDF