6. jednání komise pro strategické plánování a územní rozvoj

Orgán
Komise pro strategické plánování a územní rozvoj
Číslo jednání
6
Datum jednání
Volební období
2018-2022
Zápis

PŘÍTOMNI:
ČLENOVÉ KOMISE:

Doc. PaedDr. Jan Farkač, CSc., Martin Marek, Pavla Janecká, Bc. Jan Růžička, Vladimír Slíž

DALŠÍ ÚČASTNÍCI JEDNÁNÍ:

Ing. arch. Eva Rokosová (tajemnice komise), Ing. Alois Podaný (vedoucí OÚRI), Jaroslav Bíro (místostarosta), Ing. arch. Michal Štěpař (místostarosta)
Hosté k bodu ad 1 programu: Ing. Michal Filip, Ing. Adéla Vodičková, Ing. arch. Pavel Šefl

OMLUVENI:

Mgr. Martin Benkovič, Jiří Masopust

(Prezenční listina je archivována u tajemníka komise)

PRUBĚH JEDNÁNÍ:

Předseda komise na úvod přivítal účastníky jednání. K zápisu z 5. zasedání Komise pro ÚRSP nebyly na dotaz předsedy vzneseny žádné připomínky, takže zápis byl schválen.

Následně byly projednány tyto body programu:

1)      Návrh na pořízení změny ÚP na pozemky parc. č. 1508/5, 1509 a 1510/4, k. ú. Řepy, celková výměra 7.133 m2, při ul. U Boroviček, Praha – Řepy
Manželé Filipovi jako vlastnící předmětných pozemků navrhují změnu územního plánu ze současné kategorie SP – sport (plochy pro umístění staveb a zařízení pro sport a tělovýchovu) na OV-F všeobecně obytné (plochy pro bydlení s možností umísťování dalších funkcí pro obsluhu obyvatel). Hosté zasedání komise Ing. Vodičková a Ing. arch. Šefl představili urbanistickou studii pro případné využití předmětných pozemků po navrhované změně územního plánu, podle které by se jednalo o tři bytové domy obsahující 4 nadz. podlaží směrem do ulice U Boroviček a díky svažitému pozemku 5 nadz. podlaží směrem jižním. Všechny domy by měly společný vjezd do podzemních garáží navzájem propojených a společný výjezd za účelem minimalizace dopravní zátěže v ulici a zachování prostupnosti území. V rámci následné diskuze se členy komise bylo konstatováno, že:

  • tento záměr byl již projednán v minulosti na zasedání RMČ v 08/2018 se zamítavým stanoviskem,
  • celková hmota včetně výšky navrhovaných objektů je v příkrém kontrastu s okolní zástavbou rodinnými domy převážně se 3 nadz. podlažími,
  • manželé Filipovi mají právo a tedy chtějí užívat svůj majetek a dále jej zhodnocovat
  • Městská část Řepy nemá v současné době zájem na vybudování dalšího sportoviště – viz nedaleká bikrosová dráha a dokončované Sportovní centrum na Chobotě
  • dopravní zátěž pro bytové domy by měla dle projektanta být nižší než pro případné sportoviště
  • jako velký problém se jeví příjezd od Karlovarské silnice, resp. vytvoření vhodné křižovatky pro odbočování oběma směry
  • na dotaz bylo sděleno, že se počítá asi se 120 ks automobilů včetně hostů
  • zvýšení dopravní zátěže by bylo pro dané území neúnosné
  • počet uvažovaných bytů není ve studii uveden, avšak dá se odhadovat na cca 120 bytů

Po odchodu hostů se členové podrobně seznámili s předchozím usnesením RMČ Praha 17 z 08/2018 a po diskuzi konstatovali, že podle předložené urbanistické studie nedošlo k žádnému pozitivnímu posunu v řešení problematických bodů.

Závěr: Komise nedoporučuje změnu územního plánu na kategorii OV-F a ztotožnila se všemi hlasy přítomných členů se závěry Us RMČ 000304 ze dne 22.8.2018.

2)      Náhrada stávajícího rozvaděče RSDEBH1976 v ul. U Boroviček, čp.254/9, Praha – Řepy - žádost SUPTel o vyjádření k územnímu a stavebnímu řízení
Komise se seznámila s předloženou PD na výměnu RS, parc. č. 1381/3, k.ú. Řepy. Na stávající telekomunikační síť CETIN bude kolmo napojena přípojka k nové rozvodné skříni v plotu. Bude nutný výkop ve stávající komunikaci v délce cca 2m, do kterého bude položena trubka a zaveden optický kabel. Během stavby nedojde k uzavírce ulice.

Závěr: Komise doporučuje z hlediska územního rozvoje všemi hlasy přítomných členů souhlasit s předloženým stavebním záměrem podle předložené PD.

3)      Stavba přípojky STL plynu, SVJ Laudova čp.1384-1386, Praha – Řepy - žádost o stanovisko pro stavební řízení
SVJ v rámci stavby „Změna zdroje tepla pro vytápění a ohřev TUV“ hodlá vybudovat novou přípojku STL ze PE o délce 10 m napojenou na stávající ocelový STL DN 150 vedený vedle objektu (majitelem je Pražská plynárenská Distribuce, a.s.), a to kolmo k jeho ose v hloubce cca 0,8 m a zakončený v HUP DN 50, kde bude hl. uzávěr plynu.

Závěr: Komise doporučuje z hlediska územního rozvoje všemi hlasy přítomných členů souhlasit s předloženým stavebním záměrem podle předložené PD.

4)      Zateplení a stavební úpravy BD v ul. Skuteckého čp. 1086, Praha – Řepy - žádost o vyjádření pro stavební řízení
Jedná se o BD obsahující 8 nadz. podlaží a 1 podzemní. Podle předložené PD se navrhuje zateplení fasády, střechy a strojovny výtahu. Dále se jedná o výměnu oken za plastová s izolačními trojskly a výměnu dveří v nástavbě za plné plastové. Účelem je snížení tepelné ztráty objektu a tím i snížení výkonu otopných těles. Dále budou rekonstruována obě vstupní schodiště. Kolem domu bude nutno vybudovat lešení.
Komise diskutovala problematiku dle předložené PD a také ohledně ochrany rorýsů a netopýrů vyskytujících se na území sídliště Řepy.

Závěr:  Komise všemi hlasy přítomných členů souhlasí z hlediska územního rozvoje s předloženým stavebním záměrem za následujících podmínek:
a) Stavebník předloží odborný posudek, zda-li se v daném objektu vyskytují zvláště chráněné druhy synantropních živočichů – netopýři, a to před vydáním stavebního povolení.
b) Pokud se podle odborného posudku v daném objektu výše uvedení živočichové vyskytují, stavba bude zahájena po 10.8.
c) Vzhledem k potvrzenému výskytu rorýsů a netopýra rezavého na mnoha místech v Řepích, požadujeme založení 10 hnízdních budek do atiky pro rorýse a 2 budky pro netopýry začleněné do vrstvy zateplení domu ve větší výšce nad zemí, tak aby před vletovým otvorem do budky (v úhlu cca 15º - 60º šikmo dolů) byl volný letový prostor.

5)      Bod programu vypuštěn

6)      Změna ÚP – vlna 02, U 1172/02, parc. č. 167/1,167/2,1339/14, k. ú. Řepy
Právě probíhá připomínkové řízení k navrhované změně ÚP, každý může dát připomínky do 27.5.2019 na adresu Magistrát hl. Prahy, odbor územního rozvoje, Jungmannova 35/29, 11000 Praha 1.

Závěr: Komise vzala informaci na vědomí.

7)      Hlasování členů komise „per rollam“
Na návrh tajemnice komise se bude ve zcela jasných záležitostech, kde se nepředpokládá diskuze, hlasovat o souhlasu nebo nesouhlasu se stavebním záměrem způsobem „per rollam“, tj. členové komise se k dané věci vyjádří emailem do stanoveného termínu (cca 5-10 dnů) na adresu tajemnice komise. Pro vyslovení souhlasu nebo nesouhlasu stačí prostá většina členů komise, tj. 4 hlasy (ze 7). Pokud se některý člen do  stanoveného termínu nevyjádří, je brán, jakoby se zdržel se hlasování. O hlasování bude pořízen zápis na nejbližším zasedání komise. Pokud se neshromáždí v daném termínu potřebný počet hlasů, bude záležitost zařazena na nejbližší zasedání komise. O případném zařazení věci na  zasedání komise rozhoduje také předseda komise.

8)      Návrh termínů jednání Komise pro ÚRSP – 1. pol. 2019
Členové komise se rozhodli, že termín zasedání dne 21.5.2019 se ruší, rezervace zasedací místnosti bude zrušena. Příští zasedání komise se bude konat 12.6.2019.

Závěrem předseda komise poděkoval přítomným za aktivní účast a ukončil jednání.

Vyhotovila: Ing. arch. Eva Rokosová, tajemnice komise 

Schválil: doc. PaedDr. Jan Farkač, CSc., předseda komise

Stáhněte si Zápis ze 6. jednání komise pro strategické plánování a územní rozvoj