19. jednání kontrolního výboru ZMČ Praha 17 (2022)

Orgán
Kontrolní výbor
Číslo jednání
19
Datum jednání
Volební období
2018-2022
Zápis

Přítomni: Mgr. Benkovič, p. Bartoš, Ing. Vlach (dorazil na bod 2.1.), Mgr. Čermáková, Ing. Konopasková (tajemnice výboru)

Omluven: p. Mrázek

Program:

  1. Schválení programu
  2. Vyhodnocení kontrolních činností
  3. Plán kontrolních činností
  4. Různé

1) Schválení programu
Předseda KV pan Mgr. Benkovič zahájil jednání, přivítal přítomné a dotázal se, zda má někdo něco k doplnění na program jednání. Nikdo z přítomných neprojevil vůli doplnit program.

1.1. Navržený program byl schválen v původním znění:

Hlasování: 3x PRO, 0x PROTI, 0x ZDRŽEL SE

2) Vyhodnocení kontrolních činností

2.1. Kontrola úspěšnosti soudních sporů MČ P17
Kontrolní výbor obdržel podklady od ekonomického a právního odboru ÚMČ Praha 17. Tyto podklady nejsou zcela totožné a je nutné uvedené údaje upřesnit. Pan Bartoš informoval členy kontrolního výboru, jak probíhá dlouhodobá kontrola. Mgr. Čermáková požádala o výměnu za jiného člena v kontrolní skupině.

Kontrolní výbor odsouhlasil výměnu člena v kontrolní skupině. KV mění složení Kontrolní skupiny ve věci soudních sporů MČ P17 nově na pana Bartoše a pana Mrázka.

Hlasování: 4x PRO, 0x PROTI, 0x ZDRŽEL SE

2.2. Nájemní smlouva se společností Augmentum – KV se seznámí s obsahem smlouvy mezi MČ a společností Augmentum
Tajemnice kontrolního výboru zašle panu Bartošovi smluvní dokumentaci se společností Augmentum.

2.3. Kontrola smluvní dokumentace k dílu Sportovní centrum Řepy
KV si dle Us ZMČ 000058/2021 ze dne 8.12.2021 nechal prostřednictvím kanceláře tajemníka ÚMČ P17 zajistit komplexní stanovisko ve věci nároku na zaplacení smluvních pokut vzniklých z titulu Smlouvy
o dílo č. 2017/0020 ze dne 9.2.2017 ve znění jejích dodatků č. 1 – 6. Po detailním prostudování KV konstatuje:

„Že po zhodnocení všech uvedených smluvních podkladů a postupů MČ Praha 17 jako objednatele lze dovodit, že předmětná Smlouva o dílo byla jako celek ve svém znění koncipována zejména ve prospěch objednatele, avšak obsahuje některá problematická a nejednoznačná ujednání vztahující se zejména
k termínu předání a dokončení díla a rovněž některá značně odchylná ujednání od běžné obchodní praxe. Dokumentace zveřejněná na profilu zadavatele (MČ Praha 17) splňuje podmínky stanovené právními předpisy pro vyhlášení, zveřejnění a zadání nadlimitní veřejné zakázky. V průběhu trvání Smlouvy byla dokumentace ke Smlouvě průběžně zveřejňována a nedošlo proto ani k porušení transparentnosti zadávacího řízení.

Ve věci odstranění gastrovybavení pak KV konstatuje, že dle jeho názoru Zastupitelstvo MČ Praha 17 postupovalo v souladu s péčí řádného hospodáře, neboť tvrzený nárok zhotovitele (Geosan) na úhradu ceny gastro technologie, kdy MČ Praha 17 tento nárok odmítá jako nedůvodný, neboť dodání gastro vybavení není předmětem díla dle Smlouvy o dílo ze dne 9.2.2017 a ani není předmětem díla dle žádného z uzavřených dodatků k této Smlouvě, je třeba zmínit, že s ohledem na dikci zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ani není možné bez dodržení zákonného postupu tento dodatek uzavřít. Argumentace zhotovitele poukazující na zápisy z kontrolních dnů a vyjádření bývalé starostky Synkové je v kontextu celého průběhu zhotovení díla bezvýznamná, neboť Praha 17 dodávku gastro vybavení od zhotovitele nepožadovala a neexistuje žádné smluvní ujednání na základě kterého by měla být tato dodávka zhotovitelem provedena.“

Hlasování: 3x PRO, 0x PROTI, 1x ZDRŽEL SE

3) Plán kontrolních činností

3.1. Kontrola formální správnosti zápisů komisí RMČ
Na základě podnětů členů KV zahájí kontrolní činnost formální správnosti zápisů z jednání komisí RMČ

Hlasování: 4x PRO, 0x PROTI, 0x ZDRŽEL SE

4) Různé

  1. Dne 13.4.2022 členové KV navštívili KC Průhon a seznámili se s rozsahem činností
    a personálním obsazením KC Průhon. Rovněž se seznámili s činnostmi, které jsou poskytovány veřejnosti.

  2. Dne 19.5.2022 členové KV navštívili SC Řepy, aby se seznámili s jeho činností a provozem. Členové KV měli možnost nahlédnout do prostor zázemí gastrovybavení a dále se seznámili se všemi službami poskytovaných veřejnosti.

  3. Kontrolní výbor bere na vědomí záštitu předsedy KV nad zřízením bezplatné právní poradny, kterou bude poskytovat paní zastupitelka JUDr. Věra Havlíčková ve svém volném čase bez nároku na jakoukoli odměnu.

Pozn.
„Jedná se o obecné právní konzultace, které nemají povahu poskytování právní pomoci dle zákona o advokacii a které mají sloužit pro obecnou orientaci laické veřejnosti v právní problematice.“

Další termín jednání kontrolního výboru je stanoven na 30.8.2022 od 14,00 hodin.

V Praze dne 21.6.2022

Zapsala: Ing. Michaela Konopasková, tajemnice Kontrolního výboru ZMČ Praha 17

Ověřil: Mgr. Martin Benkovič, předseda Kontrolního výboru ZMČ Praha 17