17. jednání kontrolního výboru ZMČ Praha 17 (2022)

Orgán
Kontrolní výbor
Číslo jednání
17
Datum jednání
Volební období
2018-2022
Zápis

Přítomni: Mgr. Benkovič, p. Bartoš, Ing. Vlach, p. Mrázek, Mgr. Čermáková, Ing. Konopasková (tajemnice výboru)

Program:

  1. Schválení programu
  2. Vyhodnocení kontrolních činností
  3. Plán kontrolní činnosti
  4. Různé

1) Schválení programu
Předseda KV pan Mgr. Benkovič zahájil jednání, přivítal přítomné a dotázal se, zda má někdo něco k doplnění na program jednání. Nikdo z přítomných neprojevil vůli doplnit program.

1.1. Navržený program byl schválen v původním znění:
Hlasování: 5x PRO, 0x PROTI, 0x ZDRŽEL SE

2) Vyhodnocení kontrolních činností

2.1. Kontrola úspěšnosti soudních sporů MČ P17
Kontrolní výbor obdržel podklady od ekonomického a právního odboru ÚMČ Praha 17. Tyto podklady nejsou zcela totožné a je nutné uvedené údaje upřesnit.
KV požádal Mgr. Čermákovou a pana Bartoše o zajištění pracovní schůzky členů KV za účasti tajemníka úřadu, vedoucí ekonomického odboru a zástupce právního odboru. KV rovněž navrhl možnost spolupráce Finančního a Kontrolního výboru na tomto jednání, tedy účast pana Mgr. Šoukala.
Hlasování: 5x PRO, 0x PROTI, 0x ZDRŽEL SE

2.2. Kontrola smluvní dokumentace k dílu Sportovní centrum Řepy
Problematika posouzení právního nároku na uplatnění smluvních pokut vůči zhotoviteli - Právní stanoviska k nároku na zaplacení smluvních pokut vzniklých z titulu Smlouvy o dílo č. 2017/0020 ze dne 9.2.2017 ve znění jejích dodatků č. 1 - 6
Předseda KV požádal tajemníka úřadu MČ o zajištění právního stanoviska k této záležitosti. Nyní se tedy čeká na toto stanovisko dle Us ZMČ 000058/2021 ze dne 8.12.2021.
Členové KV vznesli dotaz, která právní kancelář připravovala smluvní podklady ke Sportovnímu centru.
Hlasování: 5x PRO, 0x PROTI, 0x ZDRŽEL SE

3) Plán kontrolních činností

3.1. KV pověřil kontrolní skupinu ve složení pan Mrázek a pan Bartoš ke kontrole:

  • lhůt odpovědí na dotazy dle zákona č. 106/1999 Sb., Zákon o svobodném přístupu k informacím a č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze.
  • petic a stížností.

3.2. Kontrolní výbor se seznámí s činností příspěvkové organizace CSZS dne 3.3.2022 od 9,00 hodin.
3.3. Kontrolní výbor prověří a zkontroluje usnesení RMČ ve věci vrácení dotace na dětskou skupinu.
„Kontrolní výbor pověřuje kontrolní skupinu ve složení Mgr. Benkovič a pan Mrázek ke kontrole usnesení ve věci vrácení dotace.“
Hlasování: 5x PRO, 0x PROTI, 0x ZDRŽEL SE

4) Různé
Další termín jednání kontrolního výboru je stanoven na 22.3.2022 od 14,00 hodin.

V Praze dne 25. 2. 2022
Zapsala: Ing. Michaela Konopasková, tajemnice Kontrolního výboru ZMČ Praha 17
Ověřil: Mgr. Martin Benkovič, předseda Kontrolního výboru ZMČ Praha 17