Obecně závazná vyhláška o školských obvodech základních škol

Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 18. 2. 2021 vydat podle § 44 odst. 3 písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a § 178 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), tuto obecně závaznou vyhlášku:


§ 1
Školské obvody základních škol zřízených městskými částmi jsou stanoveny v příloze k této vyhlášce.


§ 2
Obecně závazná vyhláška č. 4/2020 Sb. hl. m. Prahy, o školských obvodech základních škol, se zrušuje.


§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2021.


MUDr. Zdeněk H ř i b, v. r.
primátor hlavního města Prahy


doc. Ing. arch. Petr H l a v á č e k, v. r.
I. náměstek primátora hlavního města Prahy

Celé znění Obecně závazná vyhláška o školských obvodech základních škol

Vytvořeno: 24.2.2021