Jak přihlásit děti za nouzového stavu do určených škol

Děti, které by měly navštěvovat určené školy, nahlašuje zaměstnavatel vybraných profesí (dle nařízení primátora) na odbor SML MHMP, který následně rozřazuje děti do jednotlivých škol. Podrobnější informace, jak nahlašovat děti přes zaměstnavatele rodičů je uvedeno na těchto webových stránkách:

http://skoly.praha-mesto.cz/88614_Informace-o-nezbytne-peci-o-deti-za-nouzoveho-stavu-pro-zamestnavatele-zajistujici-kritickou-infrastrukturu

Vybrané profese:

 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • zaměstnanci obecní policie,
 • zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky,
 • příslušníky ozbrojených sil,
 • zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,
 • pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení,
 • zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
 • zaměstnanci zařízení školního stravování,
 • zaměstnanci podílející se v rámci plnění svých pracovních úkolů na zajištění funkce prvku kritické infrastruktury,
 • zaměstnanci České pošty, s. p.,
 • zaměstnanci zabezpečující výrobu elektřiny,
 • zaměstnanci zabezpečující funkčnost přenosové soustavy elektřiny,
 • zaměstnanci zabezpečující chod distribuční soustavy elektřiny,
 • zaměstnanci zabezpečující přepravní soustavu zemního plynu, ropy a ropných produktů,
 • zaměstnanci zabezpečující distribuční soustavu zemního plynu, ropy a ropných produktů,
 • zaměstnanci zabezpečující skladování zemního plynu, ropy a ropných produktů,
 • zaměstnanci zabezpečující výrobu tepla,
 • zaměstnanci zabezpečující distribuci tepla,
 • zaměstnanci zajišťující odvoz a recyklaci komunálního odpadu,
 • zaměstnanci zajišťující údržbu komunikací,
 • zaměstnanci zajišťující energetické využití odpadu v ZEVO,
 • zaměstnanci zajišťující nakládání s odpadními vodami,
 • zaměstnanci zabezpečující plynulost silniční dopravy a systém Pražské integrované dopravy,
 • zaměstnanci zabezpečující funkčnost řídících pracovišť, ústředen; datových center, telekomunikačních vedení a dalších sítí nezbytných pro fungování služeb města,
 • zaměstnanci zabezpečující činnost integrovaného záchranného systému (jak základní, tak ostatní složky IZS),
 • zaměstnanci zabezpečující radiační monitorovací síť,
 • zaměstnanci zabezpečující předpovědní, varovnou a hlásnou službu,
 • zaměstnanci územních samosprávných celků,
 • zaměstnanci zabezpečující kurýrní a doručovací služby,
 • zaměstnanci organizací podílejících se na vývoji a výzkumu využitelných při léčbě nebo vakcinaci proti koronaviru,
 • členové bezpečnostní rady, krizového štábu a jejich pracovních skupin při Magistrátu hlavního města Prahy a městských částech hl. m. Prahy,
 • dobrovolníci podílející se na řešení dopadů epidemie koronaviru,
 • zaměstnanci justičních orgánů,
Vytvořeno: 1.3.2021