Upozornění na nový zákon

Informace

Upozornění na nový zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování)

Dne 3. 3.2020 nabyde účinnosti zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování), který mimo jiné mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Novou právní úpravou se zařazuje činnost realitního zprostředkovatele do vázané živnosti „Realitní zprostředkování“ a stanovuje se odborná způsobilost pro tuto živnost spočívající ve vzdělání, nebo v kombinaci vzdělání a praxe nebo v profesní kvalifikaci. Odborná způsobilost se vyžaduje nejen po podnikatelích, resp. odpovědných zástupcích, a to v okamžiku ohlášení živnosti, ale i po osobách, které fakticky realitní zprostředkování vykonávají, kde je stanoveno pro získání odborné způsobilosti přechodné období 2 roky ode dne účinnosti zákona.

V živnosti volné se obor činnosti 58 nově vymezuje jako „Nákup, prodej, správa a údržba nemovitosti“. V živnostenském zákoně se tedy jedná o změnu přílohy č. 2, přílohy č. 4 a přílohy č. 5.

Dále se zavádí povinné pojištění odpovědnosti realitních zprostředkovatelů za případně způsobenou újmu a stanoví se písemná forma pro smlouvu o realitním zprostředkování.

Podnikatel, který byl přede dnem nabytí účinnosti zákona oprávněn poskytovat realitní zprostředkování v rámci živnosti ohlašovací volné „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ (a hodlá v poskytování realitního zprostředkování pokračovat) je povinen před uplynutím 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona ohlásit živnostenskému úřadu vázanou živnost „Realitní zprostředkování“ a doložit doklady prokazující splnění podmínky odborné způsobilosti pro provozování této vázané živnosti. Tento úkon nepodléhá správnímu poplatku. Pokud tak neučiní ve stanové lhůtě, jeho oprávnění k poskytování realitního zprostředkování zaniká.

UPOZORNĚNÍ!!!

Podnikatel, který přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona poskytoval realitní zprostředkování v rámci volné živnosti, je povinen nejpozději do 2 měsíců ode dne účinnosti zák. č. 39/2020 Sb., splnit podmínku pojištění (§ 23 Přechodná ustanovení bod 2 zákona).

V případě nejasností kontaktujte pracovnice živnostenského úřadu – viz. sekce kontakty.

Vytvořeno: 20.2.2020