„OŠETŘOVNÉ“ pro OSVČ - Výzva za období 6.4. - 16.5.2021

Stanovené období: 6. dubna 2021 – 16. května 2021

Datum zahájení příjmu žádostí: 31. 5. 2021 od 9:00 hod.

Datum ukončení příjmu žádostí: 30.6. 2021 do 23:59 hod.

Rozpočet: 260 mil. Kč, v případě potřeby může být dle vývoje situace navýšen.

Způsob podání: pouze na formuláři MPO, který naleznete níže.

Co je cílem výzvy: Zmírnění negativních dopadů souvisejících s celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 na osoby samostatně výdělečně činné (dále jen „OSVČ“) v České republice, konkrétně dopadů spojených s nutností péče OSVČ o děti do 10 let nebo osoby závislé na péči jiné osoby dle zákona o sociálních službách, které nemohou navštěvovat školu nebo jiné zařízení.

Kdo může žádat: OSVČ na hlavní činnost vymezená v čl. 3 Programu podpory, která na základě usnesení vlády k přijetí krizových opatření proti šíření infekce COVID-19 nemůže plnohodnotně vykonávat svoji podnikatelskou činnost z důvodu péče o:

 1. dítě/i, které nemůže/nemohou navštěvovat školu nebo školské zařízení na území ČR z důvodu jejího uzavření na základě usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření, z důvodu nařízení karantény ve škole nebo školském zařízení či ve společně hospodařící domácnosti v souvislosti s šířením infekce COVID-19 a je/jsou mladší 10 let, nebo
 2. předškolní dítě/i, které nemůže/nemohou navštěvovat školské zařízení na území ČR z důvodu jeho uzavření na základě usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření, nařízení karantény nebo uzavření školského zařízení či ve společně hospodařící domácnosti v souvislosti s šířením infekce COVID-19, nebo
 3. nezaopatřené dítě/i maximálně do věku 26 let, které je/jsou závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, pokud nemůže/nemohou navštěvovat školu podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), z důvodu jejího uzavření na základě mimořádného opatření proti šíření infekce COVID-19 či z důvodu nařízení karantény v zařízení či ve společně hospodařící domácnosti, nebo
 4. osobu/y, která/é z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je/jsou závislá/é na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách, která/é byla/y umístěna/y dočasně do domácí péče z důvodu uzavření zařízení sociální péče, kde jinak pobývá/jí, na základě mimořádného opatření proti šíření infekce COVID-19 či z důvodu nařízení karantény v zařízení či ve společně hospodařící domácnosti.

O DOTACI NELZE ŽÁDAT V PŘÍPADĚ DOBROVOLNÉHO PONECHÁNÍ DÍTĚTE/OŠETŘOVANÉ OSOBY V DOMÁCÍ PÉČI.

Příjemcem dotace nemůže být:

 • společník veřejné obchodní společnosti vykonávající činnost pro tuto společnost,
 • komplementář komanditní společnosti vykonávající činnost pro tuto společnost,
 • statutární orgán nebo člen statutárního orgánu obchodní korporace podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů,

pokud nedoloží, že je OSVČ na hlavní činnost po celé stanovené období.

Příjemcem dotace nemůže být ani osoba podnikající na vedlejší činnost z důvodu, že pobírá invalidní důchod nebo starobní důchod, má jiné zaměstnání, má nárok na rodičovský příspěvek nebo na peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenskou z důvodu těhotenství a porodu, nebo osobně pečuje o osobu mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni I (lehká závislost), nebo o osobu, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost), pokud osoba, která je závislá na pomoci jiné osoby dle zákona o sociálních službách, je osobou blízkou, nebo žije s osobou samostatně výdělečně činnou v domácnosti, není-li osobou blízkou.

Příjemce dotace ani jiná osoba žijící s ním ve společně hospodařící domácnosti nesmí pobírat ošetřovné ze systému nemocenského pojištění, peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek.
Ve stanoveném období 6. dubna 2021 – 16. května 2021 není možný souběh ošetřovného pro OSVČ za konkrétní dny s Kompenzačním bonusem vypláceným Ministerstvem financí podle zákona č. 95/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2021.
U systému rotační výuky je možné o ošetřovné žádat při péči o dítě ve dnech, kdy je nařízena distanční výuka.

O ošetřovné lze žádat i za víkend, který následuje po týdnu, kdy dítě školu nenavštěvovalo (např. uzavření vládou, distanční výuka, uzavření hygienou/zřizovatelem, karanténa). Naopak za víkend, který následuje po týdnu, kdy dítě školu navštěvovalo, o ošetřovné žádat nelze.

Na dotaci není právní nárok.

Výše dotace: 400 Kč/den

POSTUP PODÁNÍ ŽÁDOSTI:

 • Žadatel vyplní v českém jazyce žádost o poskytnutí dotace na předepsaném formuláři Ministerstva průmyslu a obchodu.
 • Podání žádosti učiní žadatel:
  • originál žádosti podepsaný žadatelem poštou na adresu:
   Ministerstvo průmyslu a obchodu
   Na Františku 32
   110 15 Praha 1
   obálka musí být označena „fpdub21“
  • prostřednictvím datové schránky wnswemb, do předmětu uvést fpdub21 (preferováno – žádosti budou vyřízeny dříve), nebo
  • Pokud je žadatel držitelem uznávaného elektronického podpisu, lze žádost zaslat podepsanou tímto uznávaným elektronickým podpisem žadatele na fpmpo20@mpo.cz, do předmětu uvést „fpdub21“.

Upozorňujeme, že osobní podání v budově Ministerstva průmyslu a obchodu není z hygienických důvodů možné.

Žádost musí být vyplněna na předepsaném formuláři, který bude od 31. 5. 2021 od 9:00 hod umístěn ZDE.

Každý žadatel může předložit pouze jednu žádost za stanovené období. Pokud žádáte o ošetřovné na více dětí, uveďte je všechny vždy do jedné žádosti.

Do žádosti je nutné vyplnit název, adresu a webové stránky školy nebo sociálního zařízení za účelem jeho snadného kontaktování ze strany MPO pro ověření žadatelem uvedených údajů.

V případě uzavření školy/zařízení z důvodu nařízení hygienické stanice nebo zřizovatele musí žadatel k žádosti přiložit potvrzení o uzavření s uvedením začátku a ukončení uzavření (např. „Print Screen“ emailu od hygienické stanice, popř. zřizovatele).

V případě, že žadatel pečuje o nezaopatřené dítě maximálně do věku 26 let, které je závislé na péči jiné osoby, nebo o osobu, která je závislá na péči jiné osoby dle zákona o sociálních službách, musí k žádosti doložit potvrzení OSSZ, zda je OSVČ na hlavní činnost, a rozhodnutí úřadu práce o příspěvku na péči, pokud již nedoložil v předchozích výzvách.

Pokud žadatel v minulých žádostech neuvedl, musí k žádosti doložit:

 • na základě jakého oprávnění podniká – v případě, že podniká na základě zvláštního zákona
 • údaje fyzické osoby OSVČ, se kterou je spolupracující osobou na hlavní činnost

Příklady, jak správně vyplnit žádost, jsou uvedeny ZDE.

Je nutné dodržet termín řádného podání určený výzvou. Doporučujeme uchovat si doklad o podání žádosti pro případné reklamace.

PROSÍME ŽADATELE, ABY PŘI ZASÍLÁNÍ ŽÁDOSTI POŠTOU JEDNOTLIVÉ LISTY NESEŠÍVALI, urychlí se tím zpracování.

Žádosti podané před termínem a po termínu této výzvy a žádosti na nesprávném formuláři nebudou akceptovány.

Bude-li žádost trpět vadami, bude žadatel vyzván k jejich odstranění prostřednictvím jím zadané datové schránky, resp. emailové adresy.

V případě pochybností bude žadatel vyzván k doložení dalších podkladů nebo údajů nezbytných pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Bez vyzvání MPO neposílejte žádost opakovaně ani žádné další doplňující informace.

Pro urychlení zpracování žádosti a vyplacení dotace doporučujeme využít VLASTNÍ DATOVOU SCHRÁNKU. Využití datové schránky jiné osoby je možné pouze ve výjimečných případech při splnění zákonných požadavků (plná moc dané osoby opatřena doložkou o provedení autorizované konverze dokumentu).

Návod na založení datové schránky naleznete ZDE.

Odpovědi na nejčastěji kladené dotazy naleznete ZDE.

Text Programu „OŠETŘOVNÉ“ pro OSVČ a další související přílohy jsou uvedeny v přílohách ke stažení.

Vytvořeno: 9.6.2021