Informace pro podnikatele v městských nebytových prostorech

Nájemci nebytových prostor, na které dopadl zákaz maloobchodního prodeje a poskytování služeb v provozovnách s výjimkou uvedenými v Usn. vlády ČR č.1079 ze dne 21. 10. 2020, mohou žádat s odkazem na platné usnesení RMČ Praha 17 č.138/2020 ze dne 29. 4. 2020, o odpuštění nájemného nebo části nájemného za nájem nebytových prostor sloužících k podnikání, ve svěřené správě městské části Praha 17.
Rada městské části schválila výše uvedeným usnesením postup pro vyřizování žádostí o odpuštění nájemného za nebytové prostory sloužící k podnikání, které jsou v její správě.
Jedná se o další opatření ke zmírnění ekonomických důsledků nouzového stavu vyhlášeného vládou České republiky. V zájmu městské části je zachování služeb pro své občany a podpora místních obyvatel a podnikatelů, kteří jsou nájemci městských nebytových prostor, a kterým bylo znemožněno vykonávat své podnikání.

Postup při vyřizování žádostí o odpuštění nájemného:

Nájemce nebytového prostoru vyplní předepsanou žádost a doručí ji na oddělení bytů a nebytových prostor Odboru správy obecního majetku. Na odpuštění nájemného není právní nárok. Lze vyhovět nanejvýš jedné žádosti každého žadatele. Žádost podává vždy jedna osoba, společní nájemci podávají jednu společnou žádost.

Odbor správy obecního majetku provede ve spolupráci s Právním odborem kontrolu vyplněných údajů a posoudí splnění podmínek pro odpuštění nájmu.

Podmínkou pro odpuštění nájmu je, že:

  • omezení plynoucí z krizových opatření při epidemii znemožňovala nájemci vykonávat v rozhodném období podnikatelskou činnost v pronajatém nebytovém prostoru sloužícím k podnikání, a tedy i řádnou úhradu nájemného,
  • nájemce nebyl opakovaně dlužníkem vůči městské části Praha 17 v době před rozhodným obdobím. Pro tyto účely se za dlužníka nepovažuje nájemce, který má s městskou částí Praha 17 sepsaný splátkový kalendář a řádně a včas ho plní,
  • nájemce není s městskou částí Praha 17 v soudním sporu, týkajícím se užívání majetku svěřeného do správy městské části Praha 17.

Odbor správy obecního majetku dále ověří dle účelu nájmu rozhodné období, po které nemohl daný žadatel na základě přijatých krizových opatření při epidemii vykonávat svou podnikatelskou činnost a poměrně k celkové měsíční výši nájemného stanoví výši odpouštěné částky. Rozhodné období může nanejvýše zahrnovat dobu od 22. 10. 2020 do data ukončení trvání krizových opatření při epidemii znemožňujících podnikatelskou činnost a v návaznosti na to i možnosti využívání pronajatých nebytových prostor.

Rozhodné období bude posuzováno u každé žádosti samostatně na základě krizového opatření vztahujícího se ke konkrétní podnikatelské činnosti. Pokud Odbor správy obecního majetku shledá, že v žádosti uvedené rozhodné období neodpovídá svým rozsahem době platnosti krizového opatření, znemožňujícího danou podnikatelskou činnost žadatele, může jej pro účely stanovení výše odpouštěné částky zkrátit dle skutečnosti.

Žádosti splňující stanovené podmínky budou společně s návrhem výše odpouštěné částky, která nebude u jednoho žadatele přesahovat v souhrnu částku 100 000 Kč, předloženy na jednání Rady městské části Praha 17, která rozhodne o odpuštění nájmu nebo části nájmu.

Žádosti splňující stanovené podmínky budou společně s návrhem výše odpouštěné částky, která bude u jednoho žadatele přesahovat v souhrnu částku 100 000 Kč, předloženy na jednání Zastupitelstva městské části Praha 17, které rozhodne o odpuštění nájmu nebo části nájmu.

Žádost podávejte až po skončení všech opatření a bude jednoznačně vyplněné datum "Rozhodné období: (uveďte období od –do, za které žádáte odpuštění nájemného)". Žádosti kdy bude datum "do" uvedené ve formě "do konce platnosti všech opatření" nebudou akceptovány.

Příloha:
Žádost o odpuštění nájemného nebo části nájemného v NP

Vytvořeno: 11.11.2020