Zeleň a komunikace

Zeleň a komunikace.

 

 

Odbor životního prostředí a dopravy zaregistroval v posledním období opět několik stížnosti na zeleň, která přesahuje ze zahrádek přes plot do chodníků a omezuje průchod nebo ohrožuje chodce. Přes to, že na tuto problematiku bylo upozorňováno např. v Řepském zpravodaji již několikrát, tento stav se opakuje i v letošním roce. Podle silničního zákona, nikdo nesmí svojí činností ohrožovat místní komunikaci (jejíž součástí je i chodník) a provoz na ní. Vznikne-li však toto nebezpečí z jednání uživatelů sousedních nemovitostí, jsou povinni učinit na dotčených pozemcích potřebná opatření vlastním nákladem. Mezi tato opatření patří např. i odstranění větví stromů nebo keřů, které zasahují do chodníku a ohrožují chodce. Dalším nešvarem, který souvisí s vegetací podél komunikací je znečišťování zejména chodníků spadaným listím a plody. Tato skutečnost je patrná obzvláště v tomto období. Proto upozorňujeme na platnost vyhlášky hl.m. Prahy č. 8/1980, kde se hovoří v Čl.7-Odpovědnost za zabezpečování čistoty veřejného prostranství

1) Každý je povinen neprodleně odstranit znečištění veřejného prostranství, které

způsobil. (To platí také například na spadané listí stromů, které jinak rostou na

soukromých zahradách.)

2) Za zabezpečování čistoty veřejného prostranství odpovídá vlastník (správce) tohoto

prostranství, pokud bylo povoleno zvláštní užívání tohoto prostranství, odpovídá jeho uživatel.

3) Za zabezpečování čistoty chodníků v zastavěné části města odpovídá vlastník (správce)

přilehlé nemovitosti.

a v čl. 5-Čištění chodníků

1) Chodníkem se pro potřeby této vyhlášky rozumí součást pozemní komunikace určená pro chodce, oddělená od vozovky či vyznačená jiným způsobem.

2) Vlastník (správce) nemovitosti hraničící se silnicí nebo místní komunikací v

zastavěné části města je povinen zajistit, aby přilehlý chodník byl řádně a včas

čištěn. Dále je povinen umístit a udržovat u vchodu do objektu na dobře viditelném

místě oznámení s uvedením jména a adresy osoby odpovědné za čištění chodníku.

Povinnost zajišťovat čistotu chodníků

a) se vztahuje na celou šíři chodníku (a to bez ohledu na jeho povrchovou úpravu včetně případného pruhu silniční zeleně), která slouží výhradně chůzi nebo současně jako zastávka veřejné dopravy.

b) se nevztahuje na případy, kdy zastávka je oddělena zábradlím a tato část chodníku slouží jen pro účely nástupu a výstupu do prostředků městské hromadné dopravy nebo veřejné dopravy.

Důležitou věcí je také to, že smetky (což je i spadané listí), je zakázáno shrnovat do vozovky.

Vyzýváme proto obyvatele zejména starých Řep, aby dohlíželi na stav zeleně svých zahrad i ve vztahu k okolním komunikacím.

 

 

 

OŽPD

Tisk Export článku do PDF