Nový stavební zákon

Upozornění pro stavebníky - dnem 1.1.2007 nabývá účinnosti nový stavební zákon, zákon č.183/2006 Sb., spolu s jeho prováděcími předpisy:

 

  • Vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných architektech
  • Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
  • Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
  • Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území…

Další informace jsou k dispozici ke stažení

Tisk Export článku do PDF