Ukončení pečovatelské služby

Doručení veřejnou vyhláškou - Rozhnodnutí o ukončení pečovatelské služby - Chabinová Bronislava

Doručení veřejnou vyhláškou

podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

 Písemnost ze dne 13.11.2006

číslo jednací : soc/06/UPS/Šaf/1011

 

 Věc : Ukončení pečovatelské služby

 


Adresát : Paní CHABINOVÁ Bronislava

Španielova 1247

Praha 6 - Řepy

 

 

Shora uvedená písemnost je uložena na odboru sociálních věcí k nahlédnutí.

 


Vyvěšeno na úřední desce dne :

 

Umístěno na internetových stránkách ÚMČ :

 

Sejmuto z úřední desky dne :

 

 

V Praze dne 5.9.2007

 

 

č.p. 331, Jana Císařová
vedoucí oddělení hmotné nouze a dávek pro OZP

Tisk Export článku do PDF