Připojení kanalizace Bílá Hora

UVĚDOMĚNÍ

o rozhodnutí veřejnou vyhláškou o povolení k provedení vodního díla

 

 

ÚMČ Praha 17, odbor životního prostředí a dopravy, jako vodoprávní úřad příslušný dle zákona č. 254/2001 Sb., zákon o vodách, v platném znění, a vyhlášky č. 55/2000 Sb.hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hl m.Prahy, ve znění pozdějších předpisů, projednal v řízení vedeném podle shora citovaných zákonů a zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád), ve znění pozdějších změn a doplňků, žádost, kterou podal investor, společnost GENIUS LOCI DEVELOPER, a. s. se sídlem Exnárova 100, Praha 4-Háje, 149 00, IČ 26773830, a na základě zjištěných skutečností rozhodl dnešního dne takto:

 

vydává

 

podle § 15 odst. 1. a v souladu s § 115 odst. 8. zákona č. 254/2001 Sb., o vodách ( vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 66 zákona č. 50/1976 Sb o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších změn a předpisů

 

povolení

stavby vodního díla:

 

“ Vodovodní řad na pozemku parc. č. 1381/1, v ul. Čistovická, k. ú. Řepy”

v rámci výstavby bytového domu Bílá Hora na pozemcích parc. č. 394/10, 394/18, k. ú. Řepy

 

 

Pro provedení stavby se stanovují tyto podmínky :

 

 1.  

 2. Stavba bude provedena podle ověřené projektové dokumentace, která se předává stavebníkovi po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí jako jeho součást.

 3.  

 4. Stavebník 15 dní před zahájením stavby předloží vodoprávnímu orgánu doklad o oprávnění vybraného zhotovitele ke stavbě předmětných vodohospodářských děl.

 5.  

 6. Po dobu výkopu bude zachován přístup k okolním objektům, veřejným telefonním stanicím, veřejnému osvětlení, požárním hlásičům, k hydrantům a uzávěrům vodovodní sítě, vstupům do veřejné kanalizace

 7.  

 8. Zahájení stavebních prací oznámí stavebník písemně odboru živ. prostředí a dopravy ÚMČ Prahy 17.

 9.  

 10. Při kolaudačním řízení předloží stavebník doklad o předání geodetického zaměření skutečného provedení stavby ve výškovém systému Balt p.v.Institutu městské informatiky hl m Prahy, Vyšehradská 57, Praha 2.

 11.  

 12. Termín dokončení stavby 12/2007.

 13. Před zahájením výkopových prací v komunikaci požádá investor o povolení zvláštního užívání komunikací příslušný silniční správní úřad a předloží návrh DIO min. 4 týdny před realizací.

 

Odůvodnění

 

Stavebník: společnost GENIUS LOCI DEVELOPER, a. s. se sídlem Exnárova 100, Praha 4-Háje, 149 00, IČ 26773830, zastoupená, dle plné moci ze dne 9. 5. 2006, ing. Janem Krpatou, nar. 25. 5. 1962, bytem Mladenova 3230, Praha 4, 143 00, podal dne 17. 5. 2006 žádost o vydání stavebního povolení vodních díla “ Vodovodní řad na pozemku parc. č. 1381/1, v ul. Čistovická, k. ú. Řepy” v rámci výstavby bytového domu Bílá Hora na pozemcích parc. č. 394/10, 394/18, k. ú. Řepy.

Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení dle ustanovení § 61 zákona č.50/1976 sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Opatřením ze dne 31. 07. 2006 oznámil OŽPD ÚMČ Praha 17 zahájení řízení účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy a současně stanovil lhůtu k uplatnění připomínek a námitek. Jelikož poměry na staveništi jsou vodoprávnímu úřadu dobře známy, upustil od místního šetření a ústního jednání v souladu s ustanovením § 61 odst.2 st. zákona.

Řízení se týká liniové stavby. Je tedy naplněna odůvodněnost doručování oznámení o rozhodnutí formou veřejné vyhlášky (§ 61 odst. 4 st. zákona) ve znění pozdějších změn a předpisů.

 

Právní účinky doručení tohoto uvědomění veřejnou vyhláškou se odvozují od zveřejnění na úřední desce úřadu, který vede stavební řízení, tzn. na úřední desce ÚMČ Praha 17.

V bližších podrobnostech se odkazuje na potvrzenou projektovou dokumentaci

 

 

V provedeném řízení bylo zjištěno :

 

Stavebník : GENIUS LOCI DEVELOPER, a. s. se sídlem Exnárova 100, Praha 4-Háje, 149 00, IČ 26773830

Projektant: Ing. Marie Matějková-ČKAIT 0003959, Počeradská 680/21, 184 00 Praha 8, IČO : 26775549

Zhotovitel: dle poptávkového řízení

Provozovatel : PVK, a. s. Ke Kablu 971, 102 00 Praha 10,

Místo stavby: Praha-Řepy

 

 

Předložené doklady o projednání:

Rozhodnutí o umístění stavby vydal odbor výstavby ÚMČ Praha 17 dne 08. 02. 2006 pod č.j. H/05/019865 Výs/3-P394/18 Ře/Ur.

Vyjádření k PD podle § 120 odst. 2 stavebního zákona vydal odbor výstavby ÚMČ Praha 17 dne 27. 07. 2006 pod č. j. H/06/019037 Výs/1-P394/18 Ře /Ur

ÚMČ P17 OŽPD, vyjádření z hlediska dopravy ze dne 11. 07. 2006, pod č. j. H/06/016497/ Dop/St/Ho

ÚMČ P17 OŽPD, vyjádření z hlediska životního prostředí ze dne 11. 07. 2006, pod č. j. H/06/016497/ ŽP-Ře/Ho

MČ Praha 17, Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 6, souhlasné stanovisko ze dne 15. 03. 2005, pod č. j. H/05/006630.

MHMMP OOP, stanovisko ze dne 09. 05. 2006, pod č. j. S-MHMP-150710/2006/1/OOP/VI

Hasičský záchranný sbor HMP, 121 24 Praha 2, Sokolovská 62, stanovisko ze dne 08. 06. 2006, pod č. j. HSAA-8631-811/ODPR VII-2006

Hygienická stanice HMP, Praha 1, Rytířská 12, vyjádření ze dne 07. 06. 2006, pod č. j. Z.HK/3282/53282/06/Fi.

PVK a. s., Praha 10, Ke Kablu 971, vyjádření k dokumentaci ze dne 03.10. 2006, pod č. j. 26552/05

Pražská plynárenská a. s. , Praha 4, U Plynárny 500, vyjádření k dokumentaci ze dne 15. 05. 2006, pod č. j. 18087-VOZ-OSDS-2006.

PVS a. s. , Cihelná 4/548, 118 00 Praha 1, stanovisko k dokumentaci ze dne 26. 07. 2006, pod č. j. 5420/06/2/02

Podle žádosti o povolení vodohospodářského díla, doložené doklady a projektovou dokumentaci, jsou stavbou dotčeny následující nemovitosti:

 

k.ú./pozemek parc. č. vlastník souhlas vlastníka

Řepy, 1381/1 MČ Praha 17, Praha 6-Řepy 15. 03. 2005

 

 

Stručný popis stavby :

Jedná se o připojení nového vodovodního řadu z areálu “Bělohorské zahrady”, který bude zásobovat objekt “Bytový dům Bílá Hora”, na stávající vodovodní řad v Čistovické ulici.

Projektová dokumentace splňuje ustanovení vyhlášky č.26/1999 Sb.hl.m.Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl.m. Praze a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani omezena nebo ohrožena práva a právem chráněné zájmy účastníků řízení.

 

Přezkoumáním žádosti stavebníka, projednáním věci s účastníky řízení a dotčenými orgány státní správy a na základě shromážděných stanovisek nebyly shledány důvody bránící povolení navrhované stavby. Z uvedeného důvodu rozhodl odbor životního prostředí a dopravy Úřadu městské části Prahy 17 tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

 

 

Odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Prahy 17 stavebníka upozorňuje že :

-stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci,

nebude stavba zahájena

-stavba nesmí být zahájena dříve, dokud toto povolení nenabude právní moci

-stavebník oznámí zahájení stavby všem správcům poduličních sítí

-před zahájením stavby umístí stavebník na staveništi na viditelném místě štítek s údaji o stavbě a ponechá jej tam až do kolaudace stavby, nebo stavbu označí tabulí s uvedením údajů ze štítku.

-před zahájením stavby musí stavebník zajistit podle §75 stavebního zákona vytýčení prostorové polohy stavby odborně způsobilou osobou. Výsledky vytýčení musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem.

-při provádění stavebních prací je nutno dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví osob na staveništi, zejména na dodržení požadavků vyhlášky č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích

-výkopy budou ohrazeny alespoň ze strany, kde je provoz a v době noční osvětleny výstražnými světly..

-v průběhu stavby budou zajišťována opatření na úseku požární ochrany, vyplývající z povinností právnických a fyzických osob stanovených zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

-před dokončením stavby je třeba podat stavebnímu úřadu návrh na kolaudaci dle § 79 stavebního zákona a § 30 vyhl. č. 132/1998 Sb. v platném znění, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona. K ústnímu jednání je nutno předložit náležitosti dle § 31 téže vyhlášky.

-při nakládání se stavebním odpadem je nutno postupovat podle vyhlášky č. 24/2001 Sb. hl. m. Prahy v platném znění, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přeprav, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území hl. m. Prahy a systém s nakládáním se stavebním odpadem.

-při provádění stavby je nutno zajišťovat čistotu na veřejném prostranství podle vyhlášky č. 8/1980 Sb. NVP o čistotě na území hl. m Prahy, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

Poučení o odvolání

 

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru ochrany prostředí Magistrátu hl.m.Prahy, podáním učiněným u Odboru životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 17. Odvolání se podává v počtu 7 stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady ÚMČ Prahy 17. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřístupné.

 

 

Mgr. Ilona Šupejová

vedoucí odboru ŽPD

________________________________________________________________________

Správní poplatek ve výši 3000,-Kč byl zaplacen dne. 4. 9. 2006

 

 

Doručuje se

 

účastníkům řízení:

 

 1.  

 2. Městská část Praha 17, Žalanského 291, 163 02 Praha 6-Řepy spolu se žádostí o vyvěšení formou veřejné vyhlášky na úřední desce po dobu 30-ti dní a s žádostí o zaslání dokladu o vyvěšení a sejmutí Odboru životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 17

 

Na vědomí :

 

 1.  

 2. Genius Loci Developer, a. s. , Exnárova 100, 149 00 Praha 4-Háje

 3.  

 4. ing. Jan Krpata, AQUA-TECHNIK, Mladenova 3230, 142 00 Praha 4-Modřany

 5.  

 6. Povodí Vltavy, státní podnik, závod dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5

4.   PVK, a. s. Ke Kablu 971, Praha 10 102 00

 1.  

 2. MHMP-OOP, Řásnovka 8, 110 15 Praha 1, p. Daniela Rosinová

 3.  

 4. MČ Praha 17, Odbor výstavby, Španielova 1280, Praha-Řepy 163 02

7.   opis pro evidenci

 

Tisk Export článku do PDF