Základní škola JANA WERICHA

Španielova 19/1111
163 00 Praha 6-Řepy

IČO: 48133884
ředitelka Mgr. Zuzana Martinovská
tel., fax: 235 314 362, 606 581 392
e-mail: zsj.wericha@volny_cz
http://www.zs-jana-wericha.cz
ID datové schránky: 7p7maxm

Charakteristika Základní školy Jana Wericha

Základní škola Jana Wericha byla založena v roce 1985 za účelem školního vzdělávání a od té doby prošla mnoha významnými změnami, inovacemi i posuny. ZŠ Jana Wericha je úplná škola s devíti postupovými ročníky, s rozšířenou výukou cizích jazyků a sportovní tradicí. Na 1. i 2. stupni jsou zpravidla dvě paralelní třídy a ve všech ročnících vyučujeme podle ŠVP ZŠ Jana Wericha.

Hned v úvodu musíme připomenout, že naše škola nese jméno jednoho z našich největších, nejznámějších a nejváženějších národních umělců, jehož jméno patří k legendám. Jan Werich byl český filmový a divadelní herec, dramatik, filmový scenárista, významný představitel meziválečné divadelní avantgardy a poválečné české divadelní kultury a v neposlední řadě spisovatel, který proslul svým specifickým humorem a citáty nejen o životě, životních moudrech, lidech, intelektu, ale i smíchu a radosti.

Proto se mottem naší základní školy stala jeho slova:

„Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet. Aby o tři koňské délky byl lepší tento svět.“

Jelikož to byl člověk velice moudrý a vzdělaný, snažíme se i nadále jeho myšlenky držet a následovat. A myslíme, že se nám to daří.

Ve školním roce 2010/2011 oslavila ZŠ Jana Wericha 25. výročí svého vzniku a zároveň jsme si připomněli 30. výročí úmrtí našeho národního umělce J. Wericha.

Naši žáci vytvářeli projekty a prezentace a opět se ukázalo, jak kolektivní spolupráce, netradiční formy výuky i věková různorodost skupin jsou efektivní, rozvíjejí sociální a osobnostní kompetence a posilují sounáležitost mezi  jednotlivými žáky školy.

Při vyučování používáme moderní formy a metody práce s využitím výpočetní techniky a dalších pomůcek, jako jsou například interaktivní tabule a dataprojektory. Za pomoci těchto efektivních progresivních prostředků se žáci seznamují s různými zákonitostmi, důležitými informacemi, učí se je shromažďovat i třídit a výsledek své práce prezentovat a obhájit.

Klademe důraz na vzdělávání v oblasti jazyků. Již od 1. ročníku je zařazen anglický jazyk jako povinný předmět. Dále nabízíme jazykové třídy, které jsou zaměřeny na výuku anglického jazyka od 3. ročníku a německého nebo ruského jazyka od 6. ročníku.

Do třídy s rozšířenou výukou anglického jazyka jsou žáci přijímáni na základě výsledků výběrového řízení, které se koná ve 2. pololetí školního roku pro žáky 2. ročníku. Cílem je vybrat skupinu žáků, kteří disponují verbálním nadáním v rozsahu odpovídajícím nárokům rozšířené výuky jazyků. V oblasti mezinárodní kooperace spolupracujeme s žáky a učiteli Japonské školy v Praze, kde se jako dorozumívací jazyk využívá především angličtina.

Od 6. ročníku mají žáci také možnost navštěvovat nově otevřené specializované sportovní třídy zaměřené na atletiku a všestrannou sportovní aktivitu..

Ve školním roce 2011/2012 se žáci 1. ročníku začali učit podle metodiky Splývavého čtení SFUMATO. Autorkou této metody je česká pedagožka s dlouholetou praxí v oblasti nápravy špatného čtení PaedDr. Mária Navrátilová. Metoda Splývavého čtení je založena na perfektním zvládnutí počátků čtení, na správném návyku techniky práce očí, ve čtení je zdůrazněna jeho plynulost. Žáci se správně učí modulovat a barvit svůj hlas a postupně se seznamují s grafickou i zvukovou podobou hlásek a následně pak slov. Výrazně se od sebe oddělují podobné tvary písmen, aby nedocházelo k jejich záměně. Z prvních zkušeností můžeme říci, že se metoda Splývavého čtení SFUMATO osvědčila a již máme i první čtenáře.

Nezapomínáme ovšem ani na klasickou a osvědčenou metodu Analyticko-syntetickou neboli slabikotvornou.

Nabízíme možnost výběru jedné z výše uvedených metod prvopočátečního čtení, podle které se následně žáci budou v 1. ročníku učit.

Každoročně také organizujeme pro budoucí prvňáčky bezplatný kurz „Seznámení se školou“, jehož cílem je adaptace dětí na školní prostředí.

Ve výchovném a vzdělávacím procesu se naše škola zaměřuje zejména na všestranný, harmonický rozvoj osobnosti žáka, na akceptování individuálních vývojových odlišností dětí, na podporu speciálních výukových potřeb žáků nadprůměrně nadaných i žáků jistým způsobem handicapovaných. Uplatňujeme atypický model péče o žáka se speciálními výukovými potřebami (např. s dyslexií, dysortografií, tělesným nebo smyslovým postižením apod.).

Základní škola Jana Wericha již několik let pracuje na dvou projektech dlouhodobého charakteru.  Naučím tě učit se je projekt, jehož cílem  je poskytování nadstandardní psychologické a speciálně pedagogické péče žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Projekt Nezačínej! je zaměřen na primární prevenci sociálně patologických jevů a je nedílnou součástí minimálního preventivního programu školy.

Kromě dlouhodobých projektů se zapojujeme také do projektů krátkodobých (např. Zdravé zuby nebo Děti, zdraví, Praha) a  do mnoha olympiád, kde naši žáci každoročně dosahují velmi kvalitních výsledků.  Nezapomínáme ani na celostátní soutěže. V soutěži Talent roku jsme získali titul Talent roku 2011 v oblasti kolektivních sportů -  Czech Bumbác Ball, v soutěži Kompostování na školních zahradách se naše škola zařadila mezi 13 nejlepších škol v ČR. V oblasti environmentální výchovy jsme obdrželi ocenění Škola udržitelného rozvoje II. stupně. Ve školním roce 2011/2012 získala ZŠ Jana Wericha titul Ekoškola, jehož mezinárodním koordinátorem je nezisková organizace FEE (Foundation for Environmental Education).

Každým rokem úspěšně získáváme z grantových dotací finanční prostředky, které přispívají ke zkvalitnění výuky v oblasti primární prevence, environmentální a  multikulturní výchovy.

Neopomínáme ani další významné akce jako např.  Den evropských jazyků, Anketa Zlatý Ámos o nejoblíbenějšího učitele ČR, ve které jsme obdrželi titul Ámos sympaťák, Veřejné čtení pro rodiče žáků 1. a 2. ročníku,  Noc s Andersenem, kdy žáci tráví večer a noc společně se svými učiteli, zajímavými hosty a hlavně oblíbenými knížkami.

Pořádáme adaptační kurz pro žáky 6. ročníku, který je zaměřen na týmovou spolupráci a prevenci sociálně patologických jevů a lyžařský výcvikový kurz, kde si žáci osvojují nebo zdokonalují základní lyžařské techniky. Žáci také mají možnost zúčastnit se mnoha tematických exkurzí, výletů nebo výjezdů do zahraničí.

Naše škola je zkrátka místem, kam naši žáci chodí rádi nejen v době vyučování, ale i po jeho skončení. Mnozí z nich se zde věnují různým sportovním i jiným aktivitám. Dá se říci, že naším tradičním sportem je softbal, kterému se naše škola věnuje již 18 let a vychovala i několik reprezentantů. Daří se nám též úspěšně velmi omezovat některé nežádoucí jevy, které jsou bohužel v dnešní době značně rozšířené. V rámci spolupráce s rodiči žáků jsme splnili kritéria partnerské komunikace a přátelské kooperace, a proto ZŠ Jana Wericha získala certifikovanou značku „Rodiče vítáni“. Společně se nám daří vychovávat kvalitní členy naší společnosti.

 

„Člověk musí mít vždycky cíl, ale nemusí se vždycky trefit.“

Jan Werich

Tisk Export článku do PDF
 
Přihlášení
Dodavatel portálového řešení QCM, s.r.o.